НА ВНИМАНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.12.2016 г. се прекратява дейността на офиса на инвестиционния посредник в гр. Свиленград, бул. „България“ № 151.

Клиентите, които към настоящия момент използват услугите на офиса ще бъдат обслужвани от централния офис, по адреса на управление на Дружеството в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27.

В тази връзка са извършени съответните промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за инвестиционни услуги на ИП „Загора Финакорп“ АД, във връзка с помещенията, в които ИП осъществява дейност. Измененията влизат в сила от 02.01.2017 г.

В случай, че клиентите по договори, сключени преди 02.01.2016г. не са съгласни с приетите промени, в срок до 02.01.2017г. следва да възразят писмено пред Инвестиционния посредник по определния в Общите условия ред.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Промяна представителите на Загора Финакорп
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Сделки на OTC пазар
Сделки на OTC пазар
На основание чл.38, ал.4 от ЗПФИ, предоставяме Ви следната информация:ОТС сделка