РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

Като лицензиран инвестиционен посредник „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД предоставя на своите клиенти разнообразие от допълнителни услуги.

ДЕЙНОСТ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

- наследяване на акции и компенсаторни бонове и записи
- издаване на дубликат на изгубена или унищожена депозитарна разписка
- издаване на справка за притежаваните от едно лице безналични ценни книжа и др.

ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ

За дружества, които желаят да листнат своите акции на Българска фондова борса или да емитират облигации, както и за общини, които планират емитирането на общински облигации ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД би могла да се превърне в опитния и коректен партньор, необходим за успешното реализиране на това начинание.
Примери за успешни практики в поемането на емисии от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД са:

„Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ – Хасково (борсов код FFI) – задължително първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 165 000 броя поименни безналични акции с право на глас. Всички акции от емисията са записани и платени.

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (борсов код HBGF) - първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 150 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас. Всички акции от емисията са записани и платени.

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна  (борсов код SBPF) първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 150 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас. Всички акции от емисията са записани и платени.

ОБУЧЕНИЯ

ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД предлага на своите клиенти да участват в обучителни курсове, които да им помогнат да подобрят познанията си за механизмите на търговия на фондовите борси и валутните пазари. Лектори на обученията са изтъкнати преподаватели от страната.

 

 

   
back
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Промяна представителите на Загора Финакорп
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Сделки на OTC пазар
Сделки на OTC пазар
На основание чл.38, ал.4 от ЗПФИ, предоставяме Ви следната информация:ОТС сделка