РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

Като лицензиран инвестиционен посредник „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД предоставя на своите клиенти разнообразие от допълнителни услуги.

ДЕЙНОСТ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

- наследяване на акции и компенсаторни бонове и записи
- издаване на дубликат на изгубена или унищожена депозитарна разписка
- издаване на справка за притежаваните от едно лице безналични ценни книжа и др.

ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ

За дружества, които желаят да листнат своите акции на Българска фондова борса или да емитират облигации, както и за общини, които планират емитирането на общински облигации ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД би могла да се превърне в опитния и коректен партньор, необходим за успешното реализиране на това начинание.
Примери за успешни практики в поемането на емисии от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД са:

„Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ – Хасково (борсов код FFI) – задължително първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 165 000 броя поименни безналични акции с право на глас. Всички акции от емисията са записани и платени.

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна (борсов код HBGF) - първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 150 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас. Всички акции от емисията са записани и платени.

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна  (борсов код SBPF) първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 150 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас. Всички акции от емисията са записани и платени.

ОБУЧЕНИЯ

ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД предлага на своите клиенти да участват в обучителни курсове, които да им помогнат да подобрят познанията си за механизмите на търговия на фондовите борси и валутните пазари. Лектори на обученията са изтъкнати преподаватели от страната.

 

 

   
back
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Фирма от Лихтенщайн изкупи акциите на "Балкантурист Елит” АД
ИП „БОРА ИНВЕСТ” АД ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА СИ.