Взаимният фонд е колективна инвестиционна схема, която обединява парите на много инвеститори, инвестира в различни ценни книжа и печели от мащаба на тези инвестиции.

Инвестирането може да е в акции, облигации или комбинация от тях. Парите във взаимните фондове са професионално управлявани и всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла, съобразно вложената сума.
Банката депозитар наблюдава целия инвестиционен процес и контролира правилната оценка на портфейла. Притежавайки дялове от взаимен фонд, инвеститорът реализира печалба при повишение стойността на акциите и/или облигациите, които фондът притежава.
В зависимост от вида ценни книжа, в които инвестират и степента на риск, която поемат, взаимните фондове биват няколко вида. Най-общо могат да бъдат разделени в зависимост от степента на риск на: нискорискови, балансирани и високорискови. Основната разлика между тях е във възприетата инвестиционна стратегия. Балансираният фонд е консервативен тип инвестиция, която се стреми да комбинира сигурността на облигациите, заедно с потенциала за ръст на акциите.

Фондовете в акции или т.нар. високорискови фондове инвестират по-голямата част от набраните средства в акции на компании, търгуващи се на фондовата борса. Потенциалът за по-висок ръст на фондовете от акции е придружен от по-висок риск. Този вид фондове по правило бележат по-резки ръстове и спадове в зависимост от поведението на пазарите на акции или на съответните компании, избрани от мениджъра на портфейла, в сравнение с фондовете в облигации или балансираните.Фондовете в акции се стремят към постигане на по-висок доход и управляват активно събраните средства,  като се възползват от колебанията на цените.

   
back
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Промяна представителите на Загора Финакорп
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Сделки на OTC пазар
Сделки на OTC пазар
На основание чл.38, ал.4 от ЗПФИ, предоставяме Ви следната информация:ОТС сделка