Взаимният фонд е колективна инвестиционна схема, която обединява парите на много инвеститори, инвестира в различни ценни книжа и печели от мащаба на тези инвестиции.

Инвестирането може да е в акции, облигации или комбинация от тях. Парите във взаимните фондове са професионално управлявани и всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла, съобразно вложената сума.
Банката депозитар наблюдава целия инвестиционен процес и контролира правилната оценка на портфейла. Притежавайки дялове от взаимен фонд, инвеститорът реализира печалба при повишение стойността на акциите и/или облигациите, които фондът притежава.
В зависимост от вида ценни книжа, в които инвестират и степента на риск, която поемат, взаимните фондове биват няколко вида. Най-общо могат да бъдат разделени в зависимост от степента на риск на: нискорискови, балансирани и високорискови. Основната разлика между тях е във възприетата инвестиционна стратегия. Балансираният фонд е консервативен тип инвестиция, която се стреми да комбинира сигурността на облигациите, заедно с потенциала за ръст на акциите.

Фондовете в акции или т.нар. високорискови фондове инвестират по-голямата част от набраните средства в акции на компании, търгуващи се на фондовата борса. Потенциалът за по-висок ръст на фондовете от акции е придружен от по-висок риск. Този вид фондове по правило бележат по-резки ръстове и спадове в зависимост от поведението на пазарите на акции или на съответните компании, избрани от мениджъра на портфейла, в сравнение с фондовете в облигации или балансираните.Фондовете в акции се стремят към постигане на по-висок доход и управляват активно събраните средства,  като се възползват от колебанията на цените.

   
back
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Фирма от Лихтенщайн изкупи акциите на "Балкантурист Елит” АД
ИП „БОРА ИНВЕСТ” АД ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА СИ.