Документи

Правила за подаване на вътрешни сигнали
ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
Общи условия
приложими към договорите
Специални условия
приложими към договорите
Договор
за сключване на сделки (примерен)
Тарифа
за таксите и комисионните на ИП„Загора Финакорп“ АД
Правила
за категоризация на клиенти на ИП„Загора Финакорп“ АД
Политика
за изпълнение на нарежданията на клиенти
Политика
за възнагражденията на ИП„Загора Финакорп“ АД
Политика
за ангажираност
Декларация за поверителност на личните данни
прочетете пълният текст на декларацията за поверителност
ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
И РИСКОВЕТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ