Тарифа за таксите и комисионните

Тарифа за таксите и комисионите на ИП „Загора Финакорп“ АД 26.04.2016 г.

ТАРИФА

ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ НА ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД
Наименование на услугата

ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС

ДДС 20%

КРАЙНА ЦЕНА В ЛВ.

I

Дейност като инвестиционен посредник

 

 

 

А

За операции с финансови инструменти на регулиран пазар

 

 

 

1

При нерегулярни нареждания / услуги

 

 

 

1.1

За сделки до 10 000 лв.

 

 

2 % от стойността, но не по-малко от 20 лв.

1.2

За сделки до 30 000 лв.

 

 

1 % от стойността

1.3

За сделки над 30 000 лв.

 

 

по договаряне

2

При регулярни нареждания / услуги

 

 

 

2.1

За сделки до 10 000 лв.

 

 

1 % от стойността, но не по-малко от 5 лв.

2.2

За сделки над 10 000 лв.

 

 

0.5 % от стойността

Б

За сделки с фин. инструменти, осъществени чрез системата COBOS

 

 

 

1

Годишна такса (по тарифа на БФБ - София)

72.50

14.50

87.00

2

Сделки с финансови инструменти (посочените комисионни не включват таксите на Централен депозитар АД и БФБ АД)

 

 

0.3 % от стойността, но не по малко от 2 лв.

В

За операции с финансови инструменти извън регулиран пазар

1

Сделки с финансови инструменти извън регулиран пазар

 

 

по договаряне

Г

Трансфер на финансови инструменти

 

 

 

1

От лична сметка в Централен Депозитар АД към клиентска подсметка при ИП Загора Финакорп АД

 

 

без такса

2

От клиентска подсметка при ИП Загора Финакорп АД към лична сметка в Централен депозитар АД за всяка емисия

 

 

5.00

3

От клиетска подсметка при друг посредник към клиентска подсметка при ИП Загора Финакорп АД за всяка емисия

 

 

5.00

4

От клиентска подсметка при ИП Загора Финакорп АД при клиентска подсметка при друг ИП за всяка емисия

 

 

10.00

II

Дейност като регистрационен агент

 

 

 

1

Издаване на портфейл

 

1.1

Издаване на портфейл на физ.лице

20.00

4.00

24.00

1.2

Издаване на портфейл на физ.лице - разширен

40.00

8.00

48.00

1.3

Издаване на портфейл на физ.лице - към стара дата

40.00

8.00

48.00

1.4

Издаване на портфейл на юридическо лице

150.00

30.00

180.00

2

Издаване на Депозитарна разписка по лична сметка (дубликат)

10.00

2.00

12.00

3

Издаване на Депозитарна разписка за фин.инструменти, държани по клиентска подсметка при ИП (оригинал)

 

 

10.00

4

Наследяване, дарение в т.ч.:

 

4.1.

изготвяне на портфейл

 

 

20.00

4.2

прехвърляне на фин.инстр., търгувани на БФБ, за всяка емисия

 

 

20.00

4.3

прехвърляне на фин.инстр., които не се търгуват на БФБ, за всяка емисия

 

 

5.00

5

Регистриране на сделка, предварително сключена пряко между страните, за всяка от страните

 

5.1

с финансови инструменти, търгувани на БФБ

 

 

2 % мин 20 лв.

5.2

с финансови инструменти, които не се търгуват на БФБ

 

 

по договаряне

5

Промяна на лични данни

 

 

10.00

III

Други услуги

 

 

 

1

Консултантски услуги

 

 

по договаряне

2

Управление на портфейл от финансови инструменти

 

 

по договаряне

3

За подаване на заявка за участие/ записване на акции при условията на първично публично предлагане, увеличение на капитала и др подобни

 

 

10.00

IV

Други такси

 

 

 

1

Съхраняване и администриране на ценни книжа в „Загора Финакорп" АД

0.1 % без ДДС от пазарната стойност*

2

Съхраняване и администриране на парични средства в "Загора Финакорп" АД

0.5 % от паричните средства

3

Банков превод към клиент

по тарифа на обслужващата банка

4

Банков превод чрез RINGS

 

 

20.00

V

Уточнения

 

 

 

1

Стойностите съгласно раздел IV, т. 1 и т. 2 са определени по смисъла на Наредба № 23 от 25.03.2008 г. на КФН за условията и реда за оценка на клиентските активи.

2

За лицата, работещи по договор за инвестиционния посредник и свързаните лица се прилагат таксите по раздел I, буква Б.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В тази Тарифа са посочени таксите и комисионите, които ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД събира по обичайните операции с клиенти. За непредвидените в тази Тарифа операции се събират такси и комисиони по договаряне.

§ 2. Тарифата е неразделна част от договора, сключен между инвестиционния посредник и клиента. Тарифата се излага на видно и достъпно място в помещенията, в които посредникът приема клиенти и се публикува на интернет страницата на посредника.

§ 3. Изменения и допълнения на Тарифата се публикуват на видно място на интетнет страницата на посредника, като трябва да съдържат и информация за датата на приемането им и датата на влизането им в сила. Публикуването на Тарифата на интернет страницата на посредника се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането й в сила. При несъгласие със съответните измемения и допълнения в Тарифата клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на Тарифата, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи. Прекратяване на договорните отношения съгласно предходното изречение се извършва при съответното приложение на чл. 12 от Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, приети с Решение на Съвета на директорите от 22.03.2016 г.

§ 4. Тази Тарифа е приета на 28.01.2011 г. на заседание на Съвета на Директорите на ИП „Загора Финакорп" АД, изменена с решение на Съвета на директорите от 22.03.2016 г. и се прилага към договорите с клиенти на посредника, сключвани от 26.04.2016 г. нататък.

§ 5. Тарифата се прилага и към договори с клиенти, сключени преди 26.04.2016 г. ако на клиентите по тези договори е била съобщена чрез публикуване на видно място на интернет страницата на инвестиционния посредник, в срок не по-кратък от един месец преди влизането в сила на тази Тарифа и ако клиентите не са възразили срещу нея преди датата на влизането й в сила.

§ 6. В случай, че клиентите по договори, сключени преди 26.04.2016 г. не са съгласни с промените в тази Тарифа, в срока по предходния параграф следва да възразят писмено пред инвестиционния посредник, в резултат на което сключените договори се прекратяват в съответствие с процедурата по параграф 3 от тази Тарифа.Представляващи ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД:

_____________________________

Даниел Руменов Гаргов

_____________________________

Тенчо Христов Лилянов