ДЕН ЗА АКЦИИ

На 12 май 2021 г. всички клиенти на инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД могат да се включат в инициативата „Ден за акции“. Инициативата се организира от БФБ и Централен депозитар като това ще е нейното пето издание.

На този ден всички индивидуални инвеститори, директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и „Загора Финакорп“ АД.

На „Деня за акции” всеки индивидуален инвеститор – физическо лице има право да закупи или продаде акции, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазарът за растеж на МСП beam без заплащане на такси и комисиони към Борсата, ЦД АД и участващия в нициативата инвестиционен посредник.
Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.