Известие за сделка извън регулиран пазар

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД оповестява сключване на сделка с клиент извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС) с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар:

Дата на регистрация: 07.01.2022г.
Емитент: Неохим АД
Емисия: BG11NEDIAT11
Вид на финансовия инструмент: Акции
Вид на сделката: покупко-продажба
Количество на прехвърляне:  135950 бр.(сто тридесет и пет хиляди и деветстотин и петдесет броя)
Eдинична цена: 6.00 лв.
Обща стойност на сделките:  815700 лв.(осемстотин и петнадесет хиляди и седемстотин лева)
Начин на сетълмент (прехвърляне) на ЦК: DVP
Дата и час на сделка: 07.01.2022 г., 10:31:46 часа
Дата на публикуване на интернет страницата на ИП“Загора Финакорп“АД: 07.01.2022 г., 10:34:53 часа