Декларация за поверителност на личните данни

Декларация за поверителност ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД

Декларация за поверителност на личните данни

ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД

В тази Декларация за поверителност на личните данни се обяснява каква информация събираме за Вас, защо и как използваме информацията, както и Вашите права във връзка с предоставената ни информация.

КОИ СМЕ НИЕ?

ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД е лицензиран инвестиционен посредник по силата на решение № 372 – ИП от 07.06.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) и вписан в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН под № РГ–03–166. ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123122384, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27, представлявано заедно от Даниел Руменов Гаргов и Тенчо Христов Лилянов.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД:

Местоположение: Държава България, гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27

Телефон: 038/660661

Имейл: zfh@abv.bg

Интернет страница: https://prestamos365.mx/prestamos-sin-buro-de-credito-via-nomina-en-linea/

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД:

Телефон: 038/660661

Имейл: zfh@abv.bg

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние осъзнаваме отговорността, която носим за сигурността на Вашите лични данни. Винаги целим да обработваме и управляваме Вашите лични данни по прозрачен за Вас начин, поради което спазваме следните принципи:

 • Обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност; или за специфични цели, които изрично сме споделили с Вас; или за цели, за които сте предоставили Вашето съгласие;

 • Стремим се да събираме минимално необходимото количество данни;

 • Поддържаме личните Ви данни точни и актуални;

 • Когато вече нямаме необходимост от Вашите лични данни, ние ги изтриваме или анонимизираме, така че да не позволяват установяване на самоличността Ви.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно Общия регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Следователно лични данни представляват не само Вашите имена и ЕГН, но също така Вашият домашен адрес, имейл, телефонен номер и др.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЗА ВАС?

В хода на своята специална инвестиционна дейност обработваме различни видове лични данни съгласно посочените по-долу категории. В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, във връзка с които имаме договорни отношения, обработваме някои или всички от изброените по-долу данни.

Категория лични данни относно клиенти:

 • физическа идентичност: три имена, ЕГН/ЛНЧ (или друг идентификационен номер), дата и място на раждане, адрес, копие и данни от документ за самоличност, гражданство, държава на постоянно пребиваване; ако клиентът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни;

 • икономическа идентичност: участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества, банкова сметка, информация за източника и размера на редовен доход, активи, включително ликвидни активи, инвестиции и недвижима собственост, редовни финансови задължения, както и друга информация съгласно приложимите европейски и национални нормативни актове;

 • професионален опит и знание в сферата на инвестиционната дейност: образование, квалификация, месторабота, работен стаж, опит и познания във финансовата сфера и търговията с финансови инструменти, инвестиционни цели, естество, обем, период и честота на сделките и друга информация съгласно приложимите европейски и национални нормативни актове;

 • данни за идентификация и оценка на риска от пране на пари и финансиране на тероризъм: информация за клиента и представителя на клиента, произход на имуществото, контрагенти по транзакции, бизнес дейности, действителен собственик, притежаване на качеството на видна политическа личност във връзка със ЗМИП и ЗМФТ и др.;

 • данъчен номер и данъчна юрисдикция;

 • регистър на телефонни разговори с клиенти съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 и приложимото национално законодателство;

 • контактни данни за осъществяване на кореспонденция: адрес, телефон, имейл;

 • история и информация във връзка с услугите, които сме Ви предоставили.

Източник: физическите лица, за които се отнасят данните, както и публични регистри.

Категория лични данни относно контрагенти:

 • три имена и ЕГН (или друг идентификационен номер, когато е приложимо);

 • контактни данни за осъществяване на кореспонденция (адрес, телефон, имейл);

 • данни на документ за самоличност, когато се изисква удостоверяване на самоличност;

 • когато е приложимо, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с уговорени плащания по банков път от и към ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД;

 • история и информация във връзка със сключените договори с Вас.

Източник: физическите лица, за които се отнасят данните.

Категория лични данни относно посетители на интернет-страниците ни:

 • име (при изпращане на запитване);

 • имейл за кореспонденция (при изпращане на запитване);

 • информация относно Вашите запитвания, направени чрез нашите интернет-страници;

 • в случай че се използват „бисквитки“ и подобни технологии, те биха могли да събират информация за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страница, поддържана от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД.

Източник: физическите лица, за които се отнасят данните, както и „бисквитки“ и подобни технологии.

Във всички случаи, когато обработваме Ваши лични данни, ние се задължаваме да спазваме посочените в настоящата декларация правила, както и изискванията на приложимото европейско и национално законодателство в областта на защитата на личните данни.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЕДИНСТВЕНО ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

Целите на обработването на лични данни са свързани с идентифицирането на наши клиенти и контрагенти, извършване на оценка за подходяща услуга, както и за изпълнение на всички други приложими нормативни изисквания.

По-конкретно тези цели включват следното:

 • за идентификация съгласно нормативните изисквания;

 • предоставяне на подходящи инвестиционни продукти и услуги и оценка на риска на клиенти;

 • класификация на клиента като професионален или непрофесионален;

 • определяне на данъчния статус на клиента за нуждите на автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане;

 • предотвратяване на измами и пране на пари;

 • сключване и изпълнение на договори с клиенти и контрагенти;

 • изготвяне и изпращане на фактури и други счетоводни документи на клиенти и контрагенти;

 • осъществяване на кореспонденция с клиенти и контрагенти относно предоставените продукти и услуги, изпращане на различни известия, новини, маркетинг съобщения, уведомления за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби и предложения;

 • изпълнение на задължения на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД съгласно указания и разпореждания на държавни органи или лица, осъществяващи публични функции (например КФН, БФБ, КЗЛД, НАП, НОИ, Държавна агенция „Национална сигурност“, общини, съдилища, частни съдебни изпълнители и др.);

 • изпълнение на нормативни задължения на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, предвидени в Закон за пазарите на финансови инструменти, Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565, Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, както и за изпълнение на всички други задължения на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, предвидени в действащото европейско и национално законодателство.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ, Е:

Изпълнение на договор

Обработването на Вашите данни е необходимо за предприемане на стъпки за встъпване, както и за изпълнение на възникналите договорни отношения с Вас, включително за предоставяне на инвестиционни услуги.

Законово задължение на администратора

Обработването на Ваши данни е необходимо и с оглед спазването на нашите законовите задължения по Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, както и за изпълнение на всички други задължения на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, предвидени в действащото европейско и национално законодателство.

Легитимен интерес на администратора

В определени случаи обработваме лични данни въз основа на наши легитимни интереси, само при условие, че това обработване не накърнява Ваши основни права и свободи. Например, въз основа на легитимните ни интереси предоставяме на клиентите си допълнителна информация, относно продуктите и услугите, които вече ползват.

Въз основа на легитимните ни интереси за установяване, предявяване и защита на правни претенции, както и предоставяне на необходимите документи за изясняване на евентуално възникнал правен спор, съхраняваме документи с лични данни, за които не е предвиден специален минимален срок до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове.

Данните, които се събират от „бисквитките“ на нашите интернет-страници, се обработват с оглед подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

Съгласие

Въз основа на Вашето съгласие ние можем да Ви изпращаме известия, новини, уведомления, рекламни и маркетинг съобщения във връзка с предоставяните инвестиционни продукти и услуги.

ДОБРОВОЛНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО

ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД обработва Вашите лични данни с цел предоставяне на продуктите или услугите, за които предстои или вече е постигната договореност с Вас, за изпълнение на нормативните си задължения, както и за целите, за които е получено Вашето изрично съгласие.

В случай на отказ да бъдат предоставени лични данни, ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД може да бъде поставено в невъзможност да сключи или изпълни задължения по вече сключен с Вас договор.

При оттегляне на съгласието за получаване на известия, новини, уведомления, рекламни и маркетинг съобщения във връзка с предоставяните инвестиционни продукти и услуги, ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД ще спре обработването на данните Ви за тези цели.

КОИ ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ НАС?

Ние не предоставяме Ваши лични данни на външни организации/лица, преди да се увери, че обработването е в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство по защита на личните данни, като осъществява строг контрол дали обработването се извършва при наличие на предвидено в законодателството основание и при наличие на технически и организационни мерки за защита на данните.

Основанието за предоставяне на лични данни е изпълнение на законово и договорно задължение.

Лични данни е възможно да предоставим на някои от следните категории получатели:

 • на органи, институции и лица, по отношение на които сме задължени да предоставим лични данни по силата на приложимото законодателство (КФН, БФБ, Централен Депозитар, КЗЛД, НАП, НОИ, Държавна агенция „Национална сигурност“, общини, съдилища, частни съдебни изпълнители и др.);

 • на контрагенти, които са поели ангажимент за поверителност, в изпълнение на законови или договорни задължения при спазване приложимото законодателство за защита на личните данни, включително:

  • лица, предоставящи пощенски и куриерски услуги;

  • лица, предоставящи услуги като обвързан агент;

  • лица, предоставящи счетоводни и одиторски услуги;

  • лица, предоставящи ИТ и телекомуникационни услуги;

  • лица, предоставящи правни и други външни консултантски услуги в различни сфери.

 • на банки, доколкото е необходимо за изплащане на дължимите възнаграждения.

 • на служителите на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, упълномощени да осъществяват обработване на лични данни единствено във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС

Ние не предоставяме Вашите лични данни на държави извън ЕС.

В случай че вземем решение за предаване на личните Ви данни извън ЕС, Вие ще бъдете уведомени за това.

Всяко предаване ще се извърши съобразно изискванията на Общия регламент за защита на лични данни: при наличие на решение за адекватност на Европейската комисия, при спазване на одобрени от компетентен орган подходящи гаранции или задължителни фирмени правила.

Извън горепосочените случаи можем да предадем Вашите лични данни на държави извън ЕС, само доколкото Вие сте дали съгласието си или предаването е необходимо за сключване/изпълнението на договори между Вас и ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД или договори, сключени във Ваш интерес.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме Вашите лични данни само за периода, който е необходим за реализиране на целта, за която са събрани.

След реализиране на целта прекратяваме обработката на данните, като по изключение ги съхраняваме до окончателното уреждане на всички финансови отношения, при наличие основателен легитимен интерес и/или изтичане нормативно определените срокове, предвидени в действащото законодателство: Закон за пазарите на финансови инструменти, Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565, Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение или упражняване на правни претенции.

Например: ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД е нормативно задължено да съхранява за срок от 5 години данни и информация на своите клиенти съобразно изискванията ЗМИП и ЗПФИ, а в срок до 10 години данни на клиенти и контрагенти съобразно изискванията на данъчното и счетоводното законодателство.

Други документи с лични данни, за които не е предвиден минимален нормативен срок за съхранение, се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на съдебни претенции (три или пет години в зависимост от вида на претенцията) с оглед легитимния интерес на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД за установяване, предявяване и защита на правни претенции, както и предоставяне на необходимите документи за изясняване на правния спор.

При изменения в приложимото законодателство, касаещи посочените по-горе срокове, ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД ще се съобрази с действащите нормативни изисквания.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме Вашите лични данни, Вие имате следните права:

Право на достъп

Вие имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД и право на достъп по всяко време до личните си данни.

Право на преносимост

Вие имате право да поискате от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим.

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато:

 • Обработването е въз основа на Вашето съгласие;

 • Обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор;

 • Обработването се извършва посредством автоматизирани средства;

Право на коригиране

Вие имате право да поискате от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД личните Ви данни да бъдат изтрити.

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:

 • личните Ви данни повече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали;

 • оттеглите съгласието, което преди това сте ни предоставили дали за обработката на личните Ви данни, и вече нямаме друго законово основание за обработването им;

 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни за целите на директния маркетинг;

 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни за легитимните интереси на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество (като например подобряване на потребителско изживяване на интернет страница);

 • личните данни не се обработват законосъобразно;

 • вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на закона.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате от ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:

 • не считате, че личните данни, които обработваме, са точни и актуални;

 • личните данни не се обработват законосъобразно, но вместо изтриване, Вие желаете да ограничим обработването им;

 • ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Вие сте възразили на обработването на Вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите Ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните Ви.

Оттегляне на съгласие

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора, в случай че данните Ви се обработват само въз основа на съгласие.

Право на възражение

Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг (включително срещу непоискани рекламни съобщения).

Право да не бъдете обект автоматизирано вземане на решения

Вие имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране.

Автоматизирано вземане на решения означава, че определени решения се вземат автоматично без човешка интервенция.

Ако възнамеряваме да използваме подобни методи, ние ще Ви информираме и ще Ви предоставим възможност предварително да изразите възражението си срещу такава обработка. Освен това Вие сте свободни да се свържете с нас за допълнителна информация относно подобно обработване.

Право на жалба до надзорния орган

В случай че смятате, че не обработваме Вашите лични данни законосъобразно, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, Вие имате право да подадете жалба направо пред Комисията за защита на личните данни, както и имате право на съдебна защита.

Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА СИ?

Необходимо е да попълните искане по Образец, който ще получите след като отправите искане на посочените данни за контакт на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД:

Местоположение: Държава България, гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27

Телефон: 038/660661

Имейл: zfh@abv.bg

Интернет страница: www.zf-bg.com

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД:

Телефон: 038/660661

Имейл: zfh@abv.bg

Декларация за използване на бисквитки и други технологии

Възможно да събираме данни за вас и чрез използването на „бисквитки и други технологии, когато посетите нашата интернет страница или страница на трето лице. Използването на бисквитки в интернет страницата цели да Ви предостави по-полезно и интересно съдържание за Вас.

По правило бисквитките не събират лична информация, но в случай че се събере такава, ние ще третираме тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Данните, които събираме за Вас чрез бисквитки, биха могли да са следните:

 • времето, прекарано на уебсайта и страниците, които са посетени;

 • информация за браузъра и операционната система на устройството ви;

 • IP адреса на устройството, което използвате;

 • връзките, които използвате, докато използвате нашата страница.

От използването на „бисквитките” зависи функционалността на нашата интернет страница, но има и „бисквитки, които можете да откажете или блокирате, без да се отрази на функционалността на интернет-страницата.

Информация за използваните бисквитки

От настройките на браузъра си можете да видите всички „бисквитки“, които към момента се използват на интернет-страницата ни, както и информация кога е създадена конкретната „бисквитка“ и кога се изтрива.

Видове бисквитки, които биха могли да се използват на интернет-страницата, са следните:

Необходими бисквитки

Тези бисквитки подпомагат нормалното функциониране на нашата интернет-страница, понеже Ви дават възможност да разглеждате информацията в нея и да използвате нейните функции. Например: тези бисквитки ни позволяват да ви показваме информацията на нашата интернет-страница на правилния език и др.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки позволяват да се съобрази работата на нашата интернет-страница с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна функционалност, да имате възможност гледате видео съдържание и други подобни. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки позволяват да се получи информация за посещаемостта на интернет-страницата ни, дали потребителите работят лесно с нея, както и коя част от съдържанието привлича най-голям интерес. Информацията се използва само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и Adobe Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google и Adobe.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а събират единствено информация за това как сте използвали нашата интернет-страница. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват подходящи реклами и информация. Те не съхраняват директно лична информация, но се основават на уникалната идентификация на вашия браузър и интернет устройство.

Повече информация за управление на бисквитките

http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате.

Отказ от използване на бисквитки

Вие можете да изтриете и блокирате всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате определени настройки всеки път, когато посещавате интернет-страницата, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Ако желаете да заявите отказ от използването на бисквитки във Вашия браузър, може да направите това чрез настройките на Вашия браузър и чрез инсталирането  Google Analytics Opt-out Browser Add-on.