Примерен договор

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД


ДОГОВОР № _____

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


Днес, ………………….2016 г., в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27, се сключи настоящият договор, между:


1. ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123122384, с адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 27, електронен адрес за кореспонденция office@zf-bg.com и интернет страница www.zf-bg.com, лицензиран инвестиционен посредник по силата на решение № 372 - ИП от 07.06.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) и вписан в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН под № РГ–03–166, представлявано заедно от Даниел Руменов Гаргов, с ЕГН 7103108546 и Тенчо Христов Лилянов, с ЕГН 6303318445, чрез брокер / лице по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38/ изпълнителни директори, наричано по-долу за краткост ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК (ИП), от една страна,


и


2. ………………………………………………………….………………………………….…., с адрес/със седалище и адрес на управление гр./(с.) ……………., ул. „……………………..” № ……, ЕГН/ЕИК:…………………………….…., представляван(о) от …………………..…………….., ЕГН…………………………………., с адрес …………………………………………………………………, в качеството на (..) законен представител (..) пълномощник, по пълномощно № ……….. от ………… г., заверено от нотариус ……………………………………………., с рег. № ……………., наричано за краткост по-долу КЛИЕНТ, от друга страна,


по силата на който страните се споразумяха за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да извършва срещу възнаграждение от свое име и за сметка на КЛИЕНТА сделки с финансови инструменти, съгласно нареждания, подадени от КЛИЕНТА.

(2) Сделките с финансови инструменти се извършват само по нареждане на КЛИЕНТА и са изцяло на риск на КЛИЕНТА.

(3) Финансови инструменти по смисъла на този договор са финансовите инструменти, посочени в чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

(4) Инвестиционният посредник може да извършва услугите – предмет на този договор и с компенсаторни инструменти по смисъла на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, като разпоредбите на договора се прилагат съответно и към тези услуги.


Чл. 2. КЛИЕНТЪТ възлага, а ИП приема да съхранява предоставените от КЛИЕНТА или получени в изпълнение на нареждане по чл. 1, ал. 1. парични средства и/или финансови инструменти.


II. ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ И ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. З. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ потвърждава, че преди сключването на договора ИП му е предоставил информация относно:

 1. Основните права и задължения на КЛИЕНТА и ИП и други условия на този договор

 2. Наименованието и адреса на управление на ИП, както и относно начините и способите за контакт с ИП;

 3. Обстоятелството, че ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД е лицензиран инвестиционен посредник по силата на решение № 372 - ИП от 07.06.2006 г. на КФН и е вписано в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН, под № РГ-03-166;

 4. Вида, периодичността и срока за предоставяне на отчетите и потвържденията до КЛИЕНТА във връзка с извършваните инвестиционни услуги и дейности;

 5. Мерките, които ИП предприема, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиенти;

 6. Съществуването на Фонд за компенсиране на инвеститорите, който осигурява компенсация на клиентите на ИП, в случай, че ИП не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини пряко свързани с неговото финансово състояние. Подробна информация за системата за компенсиране на инвеститорите може да бъде намерена на интернет адрес www.sfund-bg.com;

 7. Обстоятелството, че съгласно действащото законодателство за КЛИЕНТА може да възникне задължение за разкриване на дялово участие по глава ХI, раздел I от ЗППЦК, а именно - да уведоми публичното дружество и КФН незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от узнаването или от възникването на задължение за узнаване, когато правото му на глас в общото събрание на това публично дружество достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число кратно на 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на посоченото публично дружество, в резултат на пряко придобиване или прехвърляне на права на глас и/или по реда на чл. 146 от ЗППЦК. Относно начина на уведомяване се прилага чл. 31 от този договор.

 8. Обобщена форма на политиката за третиране на конфликти на интереси, прилагана от инвестиционния посредник;

 9. Вида и характеристиките на конкретния вид финансов инструмент и конкретните рискове, свързани с него, по начин, който спомага на КЛИЕНТА да вземе информирано и обосновано инвестиционно решение;

 10. Разходите и таксите по сделките;

 11. Условията за съхраняване на предоставените на ИП пари и/или финансови инструменти на КЛИЕНТА, в това число и отговорността на ИП по националното законодателство за всяко действие или бездействие на лицето, което държи клиентските пари и/или финансови инструменти, и последиците за КЛИЕНТА от несъстоятелност на това лице.


Чл. 4. С подписването на този договор, КЛИЕНТЪТ декларира, че при сключването на договора са му били предоставени:

 1. Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП;

 2. Действащата Тарифа за стандартното комисионно възнаграждение на инвестиционния посредник;

 3. Политиката за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента;

 4. Правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник;

 5. Информация за политиката за третиране на конфликти на интереси, прилагана от ИП;

 6. Информация за финансовите инструменти – предмет на услугите, които ИП ще предоставя въз основа на сключения договор, и свързаните с тях рискове;

 7. Другата информация, която инвестиционният посредник е длъжен да предостави на клиента съгласно ЗПФИ и Наредба № 38.


Чл. 5. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ удостоверява, че е запознат с и се съгласява с приложимостта на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП, Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение на ИП и Политиката за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента.


ІІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 6. (1) Настоящият договор влиза в сила от подписването му от страните.

(2) Настоящият договор се сключва:

за срок от една година от датата на подписването му. Този срок се счита за автоматично продължен с още една година в случай, че никоя от страните не заяви желание за прекратяване на договора с писмено уведомление до другата страна, направено 10 (десет) дни преди изтичане на срока. Предходното изречение се прилага и за всяка от следващите години.

за срок до ........................................

за неопределен срок.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


Чл. 7. КЛИЕНТЪТ подава нареждания на ИП за сделки с финансови инструменти само по своя инициатива.


Чл. 8. КЛИЕНТЪТ има право самостоятелно да определи параметрите на подаваните от него нареждания, включително цена, валидност, начин на изпълнение и др., но при всички случаи е длъжен да даде на ИП ясни, точни и изчерпателни нареждания.


Чл. 9. Преди подаване на нареждания до ИП, КЛИЕНТЪТ е длъжен да се запознае с предоставената от ИП информация с цел да се гарантира, че подаденото нареждане е следствие на добре обмислено инвестиционно решение.


Чл. 10. При подаване на нареждане КЛИЕНТЪТ, съответно неговият пълномощник е длъжен да предостави на ИП всички декларации, удостоверителни и други документи, изисквани съгласно действащото законодателство и Общите условия, които са необходими за точното изпълнение на задълженията на ИП.


Чл. 11. (1) КЛИЕНТЪТ подава нареждания до ИП във форма и със съдържание, съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор, по образец, предоставен от ИП. Нареждания не могат да се подават по телефон или чрез друг дистанционен способ.

(2) Изискванията и ограниченията, при които КЛИЕНТЪТ желае да се сключи сделката, се посочват в нареждането за изпълнение на сделка, което отговаря на правилата на регулирания пазар, на който се търгуват финансовите инструменти, предмет на нареждането, като срокът на валидност на нареждането не може да бъде по-дълъг от максималния за съответния пазар.


Чл. 12. Подаденото от КЛИЕНТА нареждане до ИП може да бъде оттеглено само в случай, че оттеглянето е стигнало до ИП преди последният да е изпълнил нареждането.

Чл. 13. (1) При подаване на нареждане за покупка на финансови инструменти КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на ИП паричните средства, необходими за плащане по сделката при подаване на нареждането или в рамките на сетълмента, ако удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане. Паричните средства се превеждат по банкова сметка на ИП в _________________________________________ с IBAN _______________________________ банков код (BIC) ___________, или ______________________ с IBAN ________________________ банков код (BIC) __________________.

(2) При подаване на нареждане за продажба на финансови инструменти КЛИЕНТЪТ е длъжен да разполага с финансовите инструменти - предмет на нареждането, по негова сметка, като същите не са блокирани в депозитарна институция, върху тях не е учреден залог и не е наложен запор.


Чл. 14. (1) КЛИЕНТЪТ има право да изисква точно изпълнение на подадените от него нареждания.

(2) КЛИЕНТЪТ има право да получи от ИП цялата дължима съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор информация, съобразно категоризацията на КЛИЕНТА, определена съгласно Приложение № 1 към този договор и характеристиките на предоставяната услуга.


Чл. 15. (1) С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ предварително дава съгласието си, в случаите когато към момента на подаване на поръчка за покупка на финансови инструменти не осигури паричните средства, необходими за заплащане на цената и не удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, паричните средства, които се съхраняват по негова подсметка към сметката на ИП в кредитна институция да послужат за изпълнение на задължението за заплащане на цената на финансовите инструменти.

(2) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати на ИП възнаграждение за всяка изпълнена сделка съгласно Тарифата на ИП в срок до 3 (три) дни след изпълнението на сделката, освен ако страните са уговорили друго.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП


Чл. 16. ИП е длъжен да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добър търговец, да действа коректно и професионално, в съответствие с най-добрите интереси на КЛИЕНТА и да третира КЛИЕНТА равностойно с останалите си клиенти.


Чл. 17. ИП е длъжен да предостави на КЛИЕНТА изискуемата съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор информация.


Чл. 18. ИП има право да получи от КЛИЕНТА цялата необходима за изпълнение на задълженията му информация, която последният дължи съгласно действащото законодателство, Общите условия и този договор.


Чл. 19. (1) ИП няма право да приеме нареждане от КЛИЕНТ, което не отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 2 от Общите условия или е подадено от представител, без да са спазени изискванията на чл. 25 от Общите условия.

(2) ИП отказва да изпълни нареждане на КЛИЕНТА в случаите по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Общите условия.

(3) ИП може да изпълни нареждане с предмет заложени финансови инструменти само в случаите по чл. 29, ал. 3 от Общите условия.

(4) ИП отказва да изпълни нареждане на КЛИЕНТ, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ или други действащи нормативни актове, както и когато нареждането е подадено в нарушение на договорните условия.

(5) Във всички случаи на отказ на ИП да изпълни подаденото нареждане по ал. 1-4 ИП незабавно при констатиране на основанието за отказ уведомява клиента за отказа.


Чл. 20. ИП е длъжен да изпълнява задълженията си по договора лично.


Чл. 21. С подписване на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ е уведомен, за възможността, ако ИП прецени за необходимо, да възложи изпълнението на инвестиционни услуги и дейности по този договор на трето лице - лицензиран инвестиционен посредник чрез упълномощаване, преупълномощаване или заместването му. Възлагането на изпълнението на трето лице се извършва въз основата на писмен договор между ИП и третото лице при стриктно спазване на изискванията на чл. 50 – 55 от Наредба № 38 и чл. 14 от Общите условия. Възлагането на изпълнението не води до освобождаване на ИП от задълженията му съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ овластява ИП за извършване на такова за упълномощаване, преупълномощаване или заместване с друго лице.


Чл. 22. ИП е длъжен да информира КЛИЕНТА за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

Чл. 23. (1) ИП е длъжен да запазва в тайна всяка информация, предоставена му от КЛИЕНТА или получена по реда на този договор.

(2) Членовете на Съвета на директорите на ИП и лицата, работещи по договор за него, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на КЛИЕНТА, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

(3) ИП може да дава сведения по ал. 2 на изрично посочените в чл. 35, ал. 5 от ЗПФИ лица.


Чл. 24. (1) Когато предмет на нареждане на КЛИЕНТ са безналични финансови инструменти, ИП открива на КЛИЕНТА подсметка към съответната своя сметка в депозитарна институция.

(2) ИП съхранява паричните средства на КЛИЕНТА по реда на чл. 34, ал. З от ЗПФИ.


Чл. 25. След приключване на сделката, ИП е длъжно да прехвърли на КЛИЕНТА резултатите от нея според условията на конкретното нареждане.


Чл. 26. ИП е длъжен да предостави на КЛИЕНТА потвърждение за всяка сключена сделка, като относно условията и реда на предоставяне, формата и съдържанието на потвържденията се прилагат Общите условия.


Чл. 27(1) За извършените въз основа на този договор услуги ИП има право на възнаграждение от КЛИЕНТА, определено съгласно прилаганата от ИП Тарифа за стандартното комисионно възнаграждение, ако друго не е установено при подаването на конкретно нареждане съгласно този договор.

(2) ИП има право на разноските, които е извършил в изпълнение на предоставените съгласно този договор услуги на клиента.


Чл. 28. (1) ИП е длъжен да уведоми КЛИЕНТА, когато за него възникне задължение по чл. 145 от ЗППЦК, незабавно, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ деня, в който по отношение на държани от ИП финансови инструменти на КЛИЕНТА е настъпило обстоятелство по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК в резултат на извършени от ИП сделки с финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА.

(2) ИП извършва уведомлението до КЛИЕНТА на посочения в този договор адрес.


Чл. 29. (1) След прекратяване на договора при спазване на реда, условията, сроковете и начините, посочени в чл. 12 и 12а от Общите условия, ИП е длъжно да прехвърли и/или предаде на КЛИЕНТА всички резултати от изпълнението на договора, които до този момент по някаква причина не са предадени на КЛИЕНТА.


Чл. 30. ИП прихваща дължимите от КЛИЕНТА такси, комисиони и/или неустойки, произтичащи от изпълнението на този договор от паричните средства на КЛИЕНТА, които подлежат на връщане на КЛИЕНТА при прекратяване на договора.


V. ПЕРИОДИЧНО ОТЧИТАНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ


Чл. 31. ИП предоставя на КЛИЕНТА потвърждение със съдържанието по чл. 45 от Наредба № 38 за всяка сключена сделка с финансови инструменти при първа възможност, но не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката. Потвърждението се изпраща на КЛИЕНТА в съответствие с предпочетения от него начин на комуникация - на хартиен носител или чрез електронни средства за комуникация.


Чл. 32. (1) ИП предоставя на КЛИЕНТА най-малко веднъж годишно отчет съгласно чл. 49, ал. 1 и 2 от Наредба № 38, освен ако съдържанието на този отчет не е отразено в друг периодичен отчет до клиента.

(2) Отчетът по ал. 1 се изпраща на КЛИЕНТА на адреса и по начина, определен в чл. 46 в този договор.

(3) При предоставяне на услугата управление на портфейл, ИП предоставя на клиента периодичен отчет по реда и със съдържание съгласно чл. 46 от Наредба № 38.


VІ. СЪХРАНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА КЛИЕНТА


Чл. 33. (1) Паричните средства на КЛИЕНТА се съхраняват от ИП в обща банкова сметка за парични средства на клиенти на името на ИП. КЛИЕНТЪТ дава съгласие ИП да съхранява паричните му средства и в други лица по чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ, включително свързани с ИП лица.

(2) Финансовите инструменти на КЛИЕНТА се съхраняват от ИП съобразно посоченото в чл. 49 от Общите условия.

(3) КЛИЕНТЪТ изразява изрично съгласие сумите, постъпили в резултат на плащания по дивиденти, лихви и главници, по съхранявани от ИП за сметка на КЛИЕНТА финансови инструменти, да бъдат съхранявани по клиентска подсметка на ИП в кредитна институция.


VІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИП И РАЗНОСКИ

Чл. 34. (1) За извършените сделки с финансови инструменти, КЛИЕНТЪТ дължи на ИП възнаграждение съгласно действащата Тарифата и направените за извършването на сделките разноски в размер определен в нареждането за всяка конкретна сделка.

(2) Дължимото на ИП възнаграждение се заплаща от КЛИЕНТА при подаване на нареждането, но не по-късно от 3 дни от сключване на сделката, съответно от предоставянето на друга инвестиционна услуга или дейност за сметка на КЛИЕНТА.

(3) В случай, че ИП изпълни нареждане за сделка с финансови инструменти на по-изгодна за КЛИЕНТА цена от определената в нареждането, КЛИЕНТЪТ не дължи допълнително възнаграждение.


Чл. 35. За съхраняването на финансовите инструменти и паричните средства на КЛИЕНТА, последният дължи възнаграждение на ИП съгласно действащата Тарифа.

Чл. 36. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ се съгласява всички негови парични средства, съхранявани при ИП, да бъдат използвани за погасяване на изискуемите му задължения към ИП. ИП служебно ще удържа дължимото възнаграждение от съхраняваните парични средства, съответно от постъпващите парични средства от продажби на финансови инструменти за сметка на КЛИЕНТА, без да е необходимо изрично нареждане от страна на КЛИЕНТА за това. КЛИЕНТЪТ се задължава да осигурява необходимата наличност с оглед извършване на плащанията.


VІІІ.ОТГОВОРНОСТ


Чл. 37. (1) За неизпълнение на задължения по този договор всяка от страните дължи обезщетение на другата в размер на 0,1 на сто върху стойността на неизпълненото задължение за всеки ден забава, но не повече от 10 на сто от стойността на задължението.

(2) Неустойката по предходната алинея не ограничава страните да търсят обезщетение за вредите, които не се покриват от неустойката.


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 38. (1) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(2) Изменения и допълнения на Общите условия и на Тарифата се публикуват на видно място на интернет страницата на инвестиционния посредник, посочвайки датата на приемането и влизането им в сила. Публикуването на Общите условия и на Тарифата се извършва не по-рано от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. При несъгласие с измененията и допълненията в Общите условия и в Тарифата, клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на общите условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

(3) При прекратяване на договора по реда на ал. 2, отношенията между клиента и посредника се уреждат в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване, при съответното приложение на процедурата по чл. 12 от Общите условия.Чл. 39. Настоящият договор се прекратява на основанията и по реда, предвидени в чл. 12 и чл. 12а от Общите условия.


Чл. 40. С прекратяването на договора се прекратява действието на всякакви пълномощия, дадени на ИП от КЛИЕНТА във връзка с изпълнението на договора.


Х. ДРУГИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 41. (1) Въз основа на данните, отразени в Приложение № 1 към настоящия договор, КЛИЕНТЪТ декларира, че приема да бъде класифициран като непрофесионален клиент, професионален клиент или приемлива насрещна страна, така както е посочено в т. ІІ от Приложение № 1 към този договор.

(2) КЛИЕНТЪТ разбира и приема, че съгласно класификацията по ал. 1. спрямо него ще бъде прилагана различна грижа съгласно Политиката за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента.

(3) КЛИЕНТЪТ трябва изрично да уведоми ИП в случай че като професионален клиент желае да бъде прекласифициран като непрофесионален, или като приемлива насрещна страна желае да бъде прекласифициран като професионален или непрофесионален клиент за целите на този договор. В случай че КЛИЕНТЪТ желае промяна в класификацията си само за определено нареждане, последният посочва това в конкретното нареждане и спрямо това нареждане се прилага съответно различна грижа за КЛИЕНТА.


Чл. 42. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава да уведомява ИП в 14-дневен срок за всяка промяна на идентификационните си данни по лична карта, съответно за всяка промяна в идентификационните данни, отразени по партидата на юридическото лице в Търговския регистър, както и за промени в данните по Приложение № 1 и в посочените в чл. 46 координати.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1. от страна на КЛИЕНТА, всички уведомления от ИП се считат за получени при изпращане на последния посочен от КЛИЕНТА адрес. При неуведомяване за промяна в данните по Приложение 1 и изпълнени нареждания съобразно тези данни се счита, че ИП е положил необходимата грижа за най-добро изпълнение за КЛИЕНТА.


Чл. 43. Във връзка с изискванията на Закона за защита на личните данни с подписването настоящия договор, ИП уведомява КЛИЕНТА и последният се съгласява, че:

 1. събирането и обработването на личните данни на КЛИЕНТА се изисква с оглед изпълнение на нормативно установените задължения на ИП. В случай, че КЛИЕНТЪТ откаже да предостави своите лични данни, ИП няма да може да извършва дейност за сметка на КЛИЕНТА;

 2. достъп до предоставените данни ще имат само оправомощените за това служители на ИП;

 3. личните данни на КЛИЕНТА могат да бъдат предоставяни на компетентните държавни органи, осъществяващи надзор върху дейността на ИП, както и на други лица, когато задължението за това е предвидено в нормативен акт;


Чл. 44. (1) КЛИЕНТЪТ декларира, че желае да получава дължимите от ИП парични суми, във връзка със сключените сделки с финансови инструменти, за сметка на КЛИЕНТА, както и получените дивиденти, лихви, главници и други плащания или предоставени други инвестиционни услуги на КЛИЕНТА на банкова сметка, посочена в Приложение № 2 към този договор.

(2) КЛИЕНТЪТ декларира, че по време на действие на договора, както и при прекратяване на договора, сключен между ИП и КЛИЕНТА, на някое от основанията, посочени в чл. 12 от Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, желае паричните средства и финансовите инструменти на КЛИЕНТА при ИП да бъдат преведени, съответно прехвърлени по начина, определен в Приложение № 2 към този договор.

(3) В случай на промяна на посочените съгласно ал. 1 и 2 данни, КЛИЕНТЪТ, съответно неговият представител следва да уведоми незабавно ИП за настъпилата промяна. При неуведомяване от страна на КЛИЕНТА по предходното изречение, всички задължения от страна на ИП по изплащане и прехвърляне на парични средства, съответно финансови инструменти на КЛИЕНТА, извършени съгласно посочените в приложение № 2 към настоящия договор данни, се считат за надлежно изпълнени.


XI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 45. Страните установяват българския и английския език за водене на кореспонденция, предоставяне на документи, извършване на уведомления, както и всеки друг обмен на информация между тях.


Чл. 46. КЛИЕНТЪТ декларира, че желае да получава дължимата от ИП обща информация (информация за изменения в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания) и конкретна информация (потвърждения, отчети и други) на:

e-mail: ..........................................................................................................................;

на адреса/ адреса на управление на КЛИЕНТА, посочен в заглавната част на този договор ;

на адреса за кореспонденция......................................................................................;


Чл. 47. (1) ИП и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че страната, изпратила уведомление съгласно този договор чрез препоръчано писмо или електронна поща, ще удостоверява получаването на уведомлението от другата страна с обратна разписка, удостоверяваща получаването на съобщението или с разпечатка на изпратеното по електронен път уведомление. Когато уведомлението е изпратено чрез факс, получаването му ще се удостоверява с генерирания от факса отчет за изпратено съобщение. Счита се, че писмо с обратна разписка е получено от КЛИЕНТА и когато то е получено от друго лице на посочения от КЛИЕНТА адрес за кореспонденция. Получаването или неполучаването на уведомление от страна по договора се доказва и с всички допустими от закона средства.

(2) ИП и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че ако някоя от страните по договора не е уведомила в срока по чл. 42, ал. 1 другата страна за промяна на координатите си относно получаване на уведомления, изпратените уведомления на старите координати ще се считат за надлежно извършени и получени от страната – техен адресат, при условията на този договор.ХII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ


Чл. 48. Споровете, свързани с настоящия договор, се разрешават чрез преговори и се уреждат по взаимно съгласие, а при невъзможност за това, те се отнасят за решаване от Арбитражния съд при „Българска фондова борса-София” АД. Когато спорът е извън компетентността на Арбитражния съд, същият се отнася до компетентния български съд.


ХІII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. За отношенията, неуредени в настоящия договор, в Общите условия, в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на КЛИЕНТА и/или вътрешните Правила на ИП, към които препраща договорът, се прилага действащото законодателство.

§ 2. В случай на изменение на приложим към договорните отношения между ИП и КЛИЕНТА нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в настоящия договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 3. Неразделна част от настоящия договор са Общите условия към договорите с клиенти на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, приети с Решение на СД от 22.03.2016 г., Тарифата за таксите и комисионите на „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, приета на заседание на СД от 28.01.2011 г. и изменена с решение на Съвета на директорите от 22.03.2016 г., заверено копие от документа за самоличност на КЛИЕНТА и приложенията към договора.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.За ИП: ______________________________ КЛИЕНТ: ________________________

(Лице по чл. 39, ал. 1 или 2 от Наредба № 38)ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 38


Долуподписаният, ..............................................., в качеството си на лице по чл. 39, ал. 1 или ал. 2 от Наредба № 38 по договор с ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, декларирам, че проверих самоличността на: ( ) КЛИЕНТА ( ) на пълномощника на КЛИЕНТА по Договор за извършване на сделки с финансови инструменти …../ ……2016г. и че лицето положи подписа си собственоръчно в мое присъствие.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.


…….....2016 г. Декларатор:____________________________


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38


Подписаният/ата ……………………………………………………………………………………………………….………, в качеството си на пълномощник на КЛИЕНТА по Договор за извършване на сделки с финансови инструменти -Клиент № …………/…………..г. декларирам, че не извършвам и не съм извършвал/а в едногодишен срок преди подписването на настоящия договор, сделки с финансови инструменти по занятие.


…………2016 г. Декларатор:____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 28 от ЗПФИ за знанията и опита на КЛИЕНТА в инвестиционната сфера

(Заб.: Вярната информация по-долу се отбелязва със знака „Х”)


1. Клиентът предоставя следната информация:

ОПИТ И ЗНАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННАТА СФЕРА 

 

 

Познанията ми в областта са:

никакви

основни

добри

много добри

Имам опит в инвестициите в:

акции

дългови ЦК

валута

друго:

Степен на образование:

средно

висшеПрофесия:

2. ИП уведомява КЛИЕНТА, че въз основа на предоставената информация по т. 1 намира, че предлаганата инвестиционна услуга

е подходяща

не е подходяща за КЛИЕНТА

предоставената от КЛИЕНТА информация е недостатъчна за извършването на преценка от страна на ИП.

3. КЛИЕНТЪТ отказва информация относно знанията и опита си. □ да □ не

4. ИП уведомява КЛИЕНТА, че не може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него. □ да □ не


I. Съгласно Правила и критерии за квалификация на клиентите на ИП ”ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД, клиентът предоставя следната информация:


 1. КЛИЕНТЪТ е лице, за което се изисква издаване на разрешение за извършване на дейност на финансови пазари или чиято дейност на финансовите пазари е регулирана по друг начин:

Кредитна институция

да □ не

Инвестиционен посредник

да □ не

Друга институция, която подлежи на лицензиране или се регулира по друг начин


да □ не

Застрахователно дружество (компания)

да □ не

Предприятие за колективно инвестиране и неговото управляващо дружество


да □ не

Пенсионен фонд и пенсионноосигурително дружество

да □ не

Друг институционален инвеститор

да □ неКЛИЕНТЪТ удостоверява наличието на посочените обстоятелства със следните документи:……………………………………………………...........................................................................


 1. КЛИЕНТЪТ е голямо предприятие, което отговаря поне на две от следните условия

Балансово число-най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро

да □ не

Чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро

да □ не

Собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро


да □ не

КЛИЕНТЪТ удостоверява наличието на посочените обстоятелства със следните документи:.................................................................................................................................


 1. КЛИЕНТЪТ е:

Национален и регионален орган на държавната власт

да □ не

Държавен орган, който участва в управлението на държавния дълг

да □ не

Централна банка

да □ не

Международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации

да □ не

КЛИЕНТЪТ удостоверява наличието на посочените обстоятелства със следните документи:..............................................................................................................................


4. КЛИЕНТЪТ е друг институционален инвеститор, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лице, което извършва секюритизация на активи или други финансови транзакции □ да □ не

КЛИЕНТЪТ удостоверява наличието на посочените обстоятелства със следните документи:..................................................................................................................................


II. ИП информира КЛИЕНТА, че въз основа на представената от него информация по т. 1-4 на раздел I и в съответствие с Правилата за класификация на клиенти на ИП, същият е класифициран, като:

  • Професионален клиент по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти

  • Приемлива насрещна страна

  • Непрофесионален клиент

1. КЛИЕНТЪТ класифициран като непрофесионален клиент

 • Се съгласява с направената категоризация

 • Иска да бъде третиран като професионален клиент (в този случай се попълва раздел III)

2. КЛИЕНТЪТ класифициран като ПРОФЕСИОНАЛEН КЛИЕНТ

 • Се съгласява с направената категоризация

 • Иска да бъде третиран като непрофесионален клиент:

Общо

За следните инвестиционни услуги и дейности .........................................................

За следните финансови инструменти.........................................................................

3. КЛИЕНТЪТ класифициран приемлива насрещна страна

 • Се съгласява с направената категоризация

 • Иска да бъде третиран като

Професионален клиент

Непрофесионален клиент


III. КЛИЕНТЪТ, категоризиран като непрофесионален по предходния раздел, отправя искане до ИП да бъде третиран като професионален клиент и предоставя следната информация:

1. КЛИЕНТЪТ заявява пред ИП, че желае да бъде третиран като професионален клиент:

Общо

За следните инвестиционни услуги и дейности...........................................................

За следните финансови инструменти...........................................................................

2. КЛИЕНТЪТ декларира, че отговаря на две от посочените условия:

а) през последната година е сключвал средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар:


да □ не

б) стойността на инвестиционния портфейл на КЛИЕНТА, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро:да □ не

в) клиентът работи или е работил във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги:да □ неКЛИЕНТЪТ удостоверява наличието на посочените обстоятелства със следните документи:..................................................................................................................................


 1. ИП информира КЛИЕНТА, че:

  1. Въз основа на направеното от него искане по т. 1 от настоящия раздел и предоставената информация по т.2 от настоящия раздел и в съответствие с Правилата за категоризация на клиенти, КЛИЕНТЪТ ще се счита за професионален:

Общо

За следните инвестиционни услуги и дейности: .......................................................

За следните финансови инструменти:.........................................................................

ИП информира КЛИЕНТА, а КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен, че във връзка с извършената категоризация по т. 3.1 на настоящия раздел, КЛИЕНТЪТ няма да се ползва от по-високата степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите.


  1. ИП приема, че не са налице предпоставките КЛИЕНТЪТ да бъде третиран като професионален клиент.
За ИП:......................... КЛИЕНТ:......................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 1. КЛИЕНТЪТ декларира, че желае да получава дължимите от ИП парични суми, във връзка със сключените сделки с финансови инструменти, за сметка на КЛИЕНТА, както и получените дивиденти, лихви, главници и други плащания или предоставени други инвестиционни услуги на КЛИЕНТА, както и дължимите парични средства при прекратяване на договора, сключен между ИП и КЛИЕНТА, на някое от основанията, посочени в чл. 12 от Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, на следната банкова сметка:

IBAN: ______________________________________________

BIC код: _____________________

При банка: ___________________________________________ 1. Клиентът декларира, че при прекратяване на договора, сключен между ИП и КЛИЕНТА, на някое от основанията, посочени в чл. 12 от Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, КЛИЕНТЪТ посочва следния начин за прехвърляне на своите финансови инструменти в _______________________________________ - по подсметка на клиента при ___________________________________ / по лична сметка на клиента в _________________________________, включително чрез откриване на нова сметка.

нареждам притежаваните от мен/ представляваното от мен лице/ финансови инструменти от описаните по-долу емисии и в посочените количества, водени към момента по (моя) клиентска подсметка в ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД, да бъдат прехвърлени по (моя) клиентска подсметка / по клиентска подсметка на представляваното от мен лице при ИП ..................................................................................,

Финансовите инструменти – предмет на настоящото нареждане, са:


ISIN код

вид

емитент

количество

1

2

3

нареждам притежаваните от представляваното от мен дружество финансови инструменти от описаните по-долу емисии и в посочените количества, водени към момента по клиентска подсметка на дружеството при ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД, да бъдат прехвърлени по лична сметка на дружеството в „Централен депозитар” АД, включително чрез откриване на нова сметка, ако това е необходимо, в съответствие с приложимите правила на „Централен депозитар” АД.

Финансовите инструменти – предмет на настоящото нареждане, са:


ISIN код

вид

емитент

количество

1

2

3


нареждам притежаваните от мен/ представляваното от мен лице/ финансови инструменти от описаните по-долу емисии и в посочените количества, водени към момента по (моя) клиентска подсметка при ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД, да бъдат прехвърлени по (моя) лична сметка / по лична сметка на представляваното от мен лице в „Централен депозитар” АД, включително чрез откриване на нова сметка, ако това е необходимо, в съответствие с приложимите правила на „Централен депозитар” АД.

Финансовите инструменти – предмет на настоящото нареждане, са:


ISIN код

вид

емитент

количество

1

2

3

За ИП:......................... КЛИЕНТ:......................................ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

за клиенти - физически лица


ДЕКЛАРАЦИЯ

за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Част 1. Имена на титуляра на сметката - физическо лице

Имена по документ за самоличност

Част 2. Адрес по местоживеене

Държава:

Населено място (гр./с.):


Квартал:


Улица:


Етаж:

Ап.:

Пощенски код:Част 3. Дата и място на раждане

Дата на раждане

Място на раждане

Ден

Месец

Година

Държава

Населено място (гр./с.):
Част 4. Гражданство

Гражданство:


В случай, че титулярът на сметката притежава повече от едно гражданство (вкл. зелена карта за САЩ), моля отбележете с „Х" и в долното поле посочете всяка държава, на която сте гражданин.


Друго гражданство:Част 5. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:


Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:


Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на България, моля посочете ЕГН, ЛНЧ или служебен № на НАП.


Част 6. Ако титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля посочете информация за всяка юрисдикция поотделно. Ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително.

Друга юрисдикция, на която титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели:


Населено място (гр./с.):

Квартал:


Улица:


Етаж:

Ап.:

Пощенски код:


Данъчен идентификационен номер, издаден от тази друга юрисдикция:


Част 7. Данни за представляващия титуляра на сметката

Ако декларацията не е подписана от Имена на лицето, подписало декларацията:

титуляра на сметката, моля посочете: , „

В качеството му на:


Друга информация:

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. Съгласявам се финансовата институция да обработва, съхранява, използва и да разкрива на трети лица предоставените от мен лични данни в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че ми е предоставена информацията по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм получил изричното съгласие на титуляра на сметката личните му данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че му е предоставена информацията по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни или лични данни на титуляра на сметката, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел Ша на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм/титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.______.2016 г. Декларатор:____________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

за клиенти - юридически лицаДЕКЛАРАЦИЯ

за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Част 1. Данни за лицето, представляващо образуванието (ако е необходимо да бъдат посочени повече лица, таблицата

може да бъде копирана допълнително)

Имена по документ за самоличност: ЕГН/ЛНЧ/друг номерДокумент за самоличност (№, дата на изд., изд. от)


Предоставям информация за посоченото в част 2 образувание в качеството ми на:

Законен представител (длъжност):

Пълномощник (№, дата на пълномощно):


Имена по документ за самоличност:


ЕГН/ЛНЧ/друг номер


Документ за самоличност (№, дата на изд., изд. от)


Предоставям информация за посоченото в част 2 образувание в качеството ми на:

Законен представител (длъжност):
Част 2. Наименование и адрес на титуляра на сметката - образувание

Наименование


Държава:

Населено място (гр./с.):


Улица:

Квартал:


Етаж:

Ап.:

Пощенски код:Част 3. Юрисдикция на местно лице за данъчни цели и данъчен номер

Юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели: Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:Част 4. В случай, че образуванието е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция, моля попълнете информация за всяка юрисдикция поотделно (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Адрес в друга юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели:

Юрисдикция: Населено място (гр./с.):


Улица:Етаж


Ап.


Пощенски код:


Данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция:


Част 5. В случай че титулярът на сметката е местно лице за данъчни цели на САЩ, моля попълнете долната част

Отбележете с 'Х', ако титулярът на сметката е определено американско лице.


Ако титулярът на сметката е местно лице на САЩ, но не е определено американско лице и по отношение на него не следва да се предоставя информация за целите на FATCA, моля посочете съответния код:


Част6. В случай че титулярът на сметката е финансова институция, моля попълнете долната част.

Отбележете с 'Х', ако титулярът на сметката е финансова институция.


Моля посочете Глобалния идентификационен номер на институция:

посредник (GIIN) на финансоватаАко за целите на FATCA споразумението финансовата институция е със статут на подпомагано образувание и все още не е получила собствен GIIN, моля посочете наименованието и GIIN на подпомагащото образувание.


Наименование:

GIIN на подпомагащото образувание:В случай че не разполагате с GIIN, издаден от американските данъчни власти, моля посочете причините за това, както и статутът, който финансовата институция има съгласно FATCA.Ако титулярът на сметката е финансова институция, може да не попълвате части 7, 8 и 9 от формуляра.


Отбележете с 'Х', ако титулярът на сметката е инвестиционно образувание, установено в неучастваща юрисдикция и управлявано от друга финансова институция. В този случай трябва да попълните част 9.


Част 7. Специален статут на образуванието.

Моля отбележете с „Х", ако титулярът на сметката отговаря на някое от следните условия.

Титулярът на сметката е регулярно търгуван на място за търговия на ценни книжа

Титулярът на сметката е свързано образувание с образувание, регулярно търгувано на място за търговия на ценни книжа Титулярът на сметката е държавно образувание (напр. държавна институция, орган на местна власт, бюджетно предприятие и др.)

Титулярът на сметката е международна организация или централна банка

Ако е отбелязано някое от горните обстоятелства, част 8 и 9 може да не бъдат попълвани.

Част 8. Активно или пасивно нефинансово образувание

Титулярът на сметката е пасивно нефинансово образувание Титулярът на сметката е активно нефинансово образувание


Ако титулярът на сметката е активно нефинансово образувание, моля посочете съответния код:


Ако статутът на образуванието не може обосновано да бъде определен, следва да се приеме, че то е пасивно нефинансово образувание. Ако титулярът на сметката е пасивно нефинансово образувание, следва да бъде предоставена информация за контролиращите му лица.

Ако е отбелязано, че титулярът на сметката е активно нефинансово образувание, част 9 може да не се попълва.

Част 9. Информация за контролиращите лица на образуванието (ако е необходимо, таблицата може да бъде копирана допълнително)

Имена по документ за самоличност:


Гражданство: Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели

Държава:

Населено място (гр./с.):


Улица:Етаж

Ап. Пощенски код:

Дата на раждане

Ден Месец

Година

Място на раждане

Държава: Населено място (гр./с.):


Данъчен идентификационен номер:


Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код

Имена по документ за самоличност:


Гражданство: Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели

Държава:

Населено място (гр./с.):


Улица:Етаж

Ап. Пощенски код:

Дата на раждане

Ден Месец

Година

Място на раждане

Държава: Населено място (гр./с.):


Данъчен идентификационен номер:

Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния кодИмена по документ за самоличност:


Гражданство:

Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели

Държава:

Населено място (гр./с.):


Ул:


Етаж


Ап. | Пощенски код:

Дата на раждане

Ден Месец

Година

Място на раждане

Държава: Населено място (гр./с.):

Данъчен идентификационен номер:


Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния кодИмена по документ за самоличност:

Гражданство:

Адрес в юрисдикцията, на която контролиращото лице е местно лице за данъчни цели

Държава:Населено място (гр./с.):


Ул.:


Етаж

Ап. | Пощенски код:

Дата на раждане

Ден Месец

Година

Място на раждане

Държава: Населено място (гр./с.):

Данъчен идентификационен номер:


Функция на контролиращото лице, моля посочете съответния код


Друга информация:

Декларирам, че посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. Задължавам се при настъпване на промяна в същите да информирам незабавно и в писмена форма финансовата институция, както и да предоставя други данни и документи, ако е това е необходимо. Декларирам, че съм получил изричното съгласие на контролиращите лице личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция на трети лица в предвидените в закон случаи и потвърждавам, че им е предоставена информацията по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД. Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел Ша на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито образуванието и контролиращите лица са местни лица за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.


_______.2016 г. Декларатор:____________________________


ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, тел.: 038/660661 e-mail: office@zf-bg.com 20 / 20