Промяна в Общите Условия
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 04.07.2018 г. се прекратява дейността на офиса на инвестиционния посредник в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 117Б.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 04.07.2018 г. се прекратява дейността на офиса на инвестиционния посредник в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 117Б. Клиентите, които към настоящия момент използват услугите на офиса, ще бъдат обслужвани от централния офис, по адреса на управление на Дружеството в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27.

В тази връзка са извършени съответните промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за инвестиционни услуги на ИП „Загора Финакорп“ АД, във връзка с помещенията, в които ИП осъществява дейност. Измененията са приети на заседание на Съвета на директорите на ИП „Загора Финакорп“ АД, проведено на 29.06.2018 г., и влизат в сила от 07.08.2018 г.

В случай, че клиентите по договори, сключени преди 07.08.2018 г. не са съгласни с приетите промени, в срок до 07.08.2018 г. следва да възразят писмено пред Инвестиционния посредник по определния в Общите условия ред.

Проект на изменените Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Загора Финакорп“ АД можете да видите тук