Известие за сделка извън регулиран пазар

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД оповестява сключване на сделка с клиент извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС) с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар:

Дата на регистрация: 05.10.2018г.
Емитент: КМХ-Белово АД
Емисия: BG11KMBEAT10
Вид на финансовия инструмент: Акции
Вид на сделката: Продажба
Количество на прехвърляне: 1789 (хиляда седемстотин осемдесет и девет)
Eдинична цена: 2,25 лв.
Обща стойност на сделките: 4025,25 (четири хиляди и двадесет и пет и 0,25) лв.
Начин на сетълмент (прехвърляне) на ЦК: DVP
Дата и час на сделка: 05.10.2018 г., 12:16:57 часа
Дата на публикуване на интернет страницата на ИП“Загора Финакорп“АД: 05.10.2018 г., 12:18:00 часа