Известие за сделка извън регулиран пазар

Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД оповестява сключване на сделка с клиент извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС) с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар:

Дата на регистрация: 11.10.2018г.
Емитент: Хидроизомат АД
Емисия: BG11HISOBT19
Вид на финансовия инструмент: Акции
Вид на сделката: Продажба
Количество на прехвърляне: 2577 (две хиляди петстотин седемдесет и седем)
Eдинична цена: 1,43 лв.
Обща стойност на сделките: 3685,11 (три хиляди шестстотин осемдесет и пет и 0,11) лв.
Начин на сетълмент (прехвърляне) на ЦК: DVP
Дата и час на сделка: 11.10.2018 г., 10:00:00 часа
Дата на публикуване на интернет страницата на ИП“Загора Финакорп“АД: 11.10.2018 г., 10:01:12 часа