ПРЕДИЗВЕСТИЕ за прекратяване на договори с неактивни клиенти

ПРЕДИЗВЕСТИЕ

за прекратяване на договори с неактивни клиенти

 

Съгласно чл. 12a от Общите условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, се предвижда режим за автоматично прекратяване на договорите на клиенти, отговарящи на следните критерии:

  • за период от 12 месеца не са подали нито едно нареждане до ИП и за същия този период не са извършвани сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиента;
  • притежаваните финансови активи, намиращи се при ИП, са на стойност не по-голяма от 5 000 (пет хиляди) лева.

Клиентите или техните наследници от приложения списък имат възможност в срок до 3 месеца от обявяването на настоящото предизвестие, а именно в срок до 09.12.2021 г.:

  • да подадат/изпратят до ИП писмено уведомление относно банковата сметка, по която желаят да бъдат преведени паричните средства, или относно датата, на която желаят да получат същите на каса в офиса на ИП – гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27;
  • изрично да посочат начина за прехвърляне на своите финансови инструменти в депозитарна институция – по подсметка на клиента при друго лице, изрично указано от клиента, или по лична сметка на клиента в депозитарната институция.

Клиентите следва да заплатят на инвестиционния посредник всички такси, комисиони и други разноски, начислени или поети до датата на прекратяване на договора или в резултат на прекратяването, без да се дължи обезщетение за претърпените от инвестиционния посредник вреди в резултат на поведението на клиента.

В срок до 5 работни дни от получаване на нареждането и/или уведомлението от клиента и след приспадане на дължимите от клиента такси и комисиони договорите се прекратяват и ИП ще:

  • преведе паричните средства на клиента по банковата сметка, посочена в уведомлението или ще ги изплати на каса в офиса си;
  • изпълни нареждането на клиента за прехвърляне на инструментите, освен ако са дължими от клиента такси, комисиони и пр.

С изтичане на 3-месечния срок, посочен по-горе, и неполучаване на изрично уведомление от съответните клиенти, договорите им автоматично се прекратяват. След приспадане на дължимите от клиента такси, комисиони и пр., ИП ще предприеме действия по прехвърляне на финансовите инструменти на съответните клиенти по тяхна лична сметка, включително чрез откриване на нова сметка в депозитарна институция.

Във всеки един момент до прехвърлянето на активите на клиента в депозитарна институция, клиентът може да уреди по друг начин отношенията си с ИП като сключи нов договор с посредника за извършване на услуги с предмет притежаваните от клиента финансови инструменти.