Промени в тарифата на "Централен депозитар" АД за сключване на сделки на пазар MTF BSE International в сила от 01.10.2022 г.

….

“III. (в сила от 01.10.2022г.) Операции в СКС и Регистрационната система, нареждани от членове на Централен депозитар и/или участници в Системата.”

(стр.12)

…..

“3.12.1.Такса за сетълмент на сделки в Cearstream Banking Luxemourg

стойност на сделката /освободени от ДДС/

до 1000 EUR  – 7.00 лв.

над 1000 EUR – 7.00 лв.+ 0.1% от стойността на сделката, но не повече от 65.00 лв.”

(стр.15)

http://www.csd-bg.bg/Dokumenti/tarifa_na_uslugite.pdf