Общи условия

ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД 2018 г.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ,

ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД

По-важни използвани съкращения

ИП

Инвестиционен посредник „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД

Общите условия

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП “ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД.

СД

Съвет на директорите

КФН

Комисия за финансов надзор

Заместник-председателят

Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

БФБ

Българска Фондова Борса – София АД

ЦД

Централен депозитар АД

Регламент (ЕС) № 1031/2010 

Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

КЗ

Кодекс за застраховането

КСО

Кодекс за социално осигуряване

ЗПФИ

Закон за пазарите на финансови инструменти

ЗППЦК

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

ЗПМПЗФИ

Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ЗДСИЦ

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

ЗДКИСДПКИ

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

ЗКФН

Закон за Комисията за финансов надзор

ЗКИ

Закон за кредитните институции

ЗЕДЕУУ

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Наредба № 58

Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Наредба № 38

Наредба № 38 от 25.07.2007 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Делегиран регламент (ЕС) 2017/565

Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Общите условия уреждат правата и задълженията на инвестиционен посредник „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД (наричан по-долу „инвестиционен посредник” или „ИП“) и клиентите му във връзка с предоставяните от инвестиционния посредник услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) съгласно притежавания от него лиценз.

Чл. 2. (1) (изм. с решение на СД от 29.06.2018 г.) ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД е акционерно дружество със седалище в гр. Хасково и адрес на управление:

Централа – гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27, телефон: 038/660661, факс: 038/628612, електронен адрес (интернет страница): www.zf-bg.com.

(2) ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД е първоначално вписано в регистъра на Окръжен съд – Стара Загора с решение по ф.д. № 1553/1998 г., том II, стр. 56, парт. 28, регистър 1. ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123122384.

(3) Инвестиционният посредник има вписан предмет на дейност, както следва:

1. Инвестиционни услуги и дейности:

  1. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки с ценни книжа;

  2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;

  3. сделки за собствена сметка с ценни книжа;

  4. управление в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

  5. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;

  6. поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка;

  7. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

2. Допълнителни услуги:

  1. съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

  2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

  3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

  4. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

  5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;

  6. услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

 1. Сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.

(4) ИП притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България съгласно Решение № 71 – ИП/29.07.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД е получило нов лиценз, даващ му право да извършва инвестиционните услуги и дейности и допълнителните услуги, включени в предмета му на дейност, с Решение № 372 – ИП от 07.06.2006 г. на Комисията за финансов надзор. ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД е вписано в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор, под № РГ-03-166.

(5) Надзорът върху дейността на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД като инвестиционен посредник се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН), със седалище и адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

(6) ИП е член на „Българска фондова борса – София” АД (прието на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД на 14.10.1998 г. ) и член на „Централен депозитар” АД от 11.08.1998 г.

Чл. 3. (1) ИП установява тези Общи условия за извършване на следните услуги и дейности съгласно чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ за клиенти:

 1. Предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по занятие на територията на Република България:

  1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;

  2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;

  3. управление на портфейл;

  4. инвестиционни съвети;

  5. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

  6. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти).

 2. Извършване на територията на Република България на следните допълнителни услуги:

  1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с това услуги като управление на постъпилите парични средства и на предоставените обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

  2. предоставяне на заеми на клиенти за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че ИП участва в сделката;

  3. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

  4. съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;

  5. инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

  6. услуги, свързани с услугите по т. 1.5 и 1.6;

(2) При осъществяване на инвестиционните услуги и дейности по ал. 1, т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.6 за сметка на клиента ИП може да сключва сделки за собствена сметка с финансови инструменти като насрещна страна на клиента или да сключва сделки в изпълнение на нареждания или при управление на портфейл за сметка на друг клиент като насрещна страна на клиента.

(3) ИП предоставя инвестиционни съвети на клиент или управлява портфейл, само ако има сключен трудов договор с инвестиционен консултант.

Чл. 4. (1) Клиент е физическо или юридическо лице, което се ползва от инвестиционни и/или допълнителни услуги, предоставяни от инвестиционния посредник.

(2) Клиентите на инвестиционния посредник се определят като непрофесионални клиенти, професионални клиенти или приемливи насрещни страни въз основа на условия и критерии, заложени в правилата за категоризация на клиенти, приети от Съвета на директорите на инвестиционния посредник.

Глава втора

ДОГОВОР

Раздел І.

Общи положения

Чл. 5. (1) Инвестиционният посредник предоставя инвестиционни и допълнителни услуги по чл. 3, ал. 1 за сметка на клиента въз основа на писмен договор с клиента.

(2) Инвестиционният посредник създава досие на всеки клиент, в което съхранява договора по ал. 1 и всички документи, свързани с предоставяните инвестиционни услуги на клиента.

(3) Клиентът може да сключи договора по ал. 1 чрез законен представител или пълномощник.

(4) При сключване на договора по ал. 1 чрез законен представител същият представя пред инвестиционния посредник документи, удостоверяващи наличието на представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти за клиента. Инвестиционният посредник съхранява в своя архив по досието на клиента заверени преписи от документите по предходното изречение. Заверката се извършва от клиента/законния представител и от лицето по чл. 6, ал. 1, което сключва договора за инвестиционния посредник, с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис.

(5) Сключване на договора по ал. 1 чрез пълномощник е допустимо, само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди сключване на договора. Инвестиционният посредник съхранява в своя архив по досието на клиента декларацията и оригиналното пълномощно по предходното изречение, съответно нотариално заверен препис от него. Ако пълномощното е с многократно действие, инвестиционният посредник задържа копие от него, заверено от пълномощника и от лице от отдела за вътрешен контрол.

(6) Инвестиционният посредник съхранява в своя архив по досието на клиента копие от документа за самоличност на клиента, съответно на неговия представител, заверено от него и от лицето по чл. 6, което сключва договора за инвестиционния посредник, с полагане на надпис „вярно с оригинала”, дата и подпис.

Чл. 6. (1) Инвестиционният посредник сключва договори по чл. 5, ал. 1 и приема нареждания на клиенти чрез физически лица, които работят по трудов договор за него и са:

 1. брокери, или

 2. лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, т. 1 – 6 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (ДВ, бр. 101 от 2003 г.) и са вписани в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН, по партидата на инвестиционния посредник, или

 3. управители, изпълнителни членове на управителния орган или прокуристи на инвестиционния посредник.

(2) Клиентът, съответно неговият представител, подписва договора по чл. 5, ал. 1 в присъствието на лице по ал. 1, след като бъде проверена самоличността на клиента или неговия представител, както и наличието на представителна власт за клиента при сключване на договора чрез представител, както следва:

1. с валиден документ за самоличност на клиента – физическо лице или на представителя на клиента – юридическо лице;

2. с проверка в съответния публичен регистър, воден от Агенция по вписванията, за клиент – българско търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел;

3. с представяне на официални удостоверителни документи относно актуалното състояние и представителната власт на представителя на клиент – чуждестранно юридическо лице, което не е регистрирано в публичен регистър, воден от българската Агенция по вписванията.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът се сключва по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Проверката на самоличността на клиента при сключване на договор чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис се извършва по реда на ал. 5 – 11.

(4) Инвестиционният посредник сключва договорите по чл. 5, ал. 1 само във вписан в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН, адрес на управление, клон или офис, освен ако договорът не се сключва по реда на ал. 5 – 13.

(5) Договорът по чл. 5, ал. 1 може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис съгласно чл. 13 от ЗЕДЕУУ. В тези случаи инвестиционният посредник проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител чрез предоставени по този ред:

 1. копие от документ за самоличност на клиент – физическо лице, а за клиенти – юридически лица – и копие от документа за самоличност на представителя на клиента и копия от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за съществуването и представителството на юридическото лице. За клиент – българско търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, ИП е длъжен да извърши проверка в съответния публичен регистър, воден от Агенцията по вписванията, за установяване на актуалното състояние и представителството на клиента;

 2. документ, включително съдържащ данни от кредитна и/или дебитна карта, издаден от кредитна институция, и/или документ, удостоверяващ начисляване или плащане на комунална услуга; от тези документи трябва да е виден титулярят на сметката, съответно партидата. Документът трябва да е издаден от кредитна институция, получила лиценз в държава-членка на ЕС, или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Кредитната институция, издала документа може да е със седалище и от държава-членка на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), на азиатско-тихоокеанската група срещу изпирането на пари (APG), на евразийската група за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма (EAG) или на комитета от експерти по оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL).

(6) Когато договорът е сключен чрез квалифициран електронен подпис, ал. 5, т. 2 може да не се прилага, като в този случай се извършва проверка на електронния подпис той трябва да бъде валиден съгласно законовите изисквания за това.

(7) Когато договорът не е сключен чрез използване на квалифициран електронен подпис, преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги на клиента по сключен договор по реда на ал. 5 се правят от и към платежна сметка, водена от кредитна институция по ал. 5, т. 2, изр. 2 по която клиентът е титуляр.

(8) С оглед удостоверяване на самоличността на клиента, ИП може да изисква и допълнителни данни или документи. Инвестиционният посредник отговаря за надлежната идентификация на клиента и полага всички разумни действия за установяване самоличността на клиента. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява ИП за всяка промяна в обстоятелствата, при които първоначално е бил идентифициран като клиент и ИП не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи от клиента, породени от неизпълнение на задълженията му за идентификация и актуализация на идентификацията.

(9) Лицето по ал. 1 проверява дали са спазени изискванията по ал. 5 и 6.

(10) Предоставянето на цялата необходима информация от клиента съобразно Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено чрез електронно изявление, подписано от клиента с електронен подпис.

(11) Договорът по чл. 5, ал. 1 може да бъде сключен неприсъствено чрез размяна на необходимите документи, подписани от страните, при условие че:

 1. Клиентът е титуляр на банкова сметка, открита в кредитна институция, отговаряща на изискванията на ал. 5, т. 2. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник подписания договор, документ в оригинал, издаден от съответната кредитна институция, че клиентът е титуляр на банкова сметка и заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти – юридически лица – и заверено копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството. Заверката се извършва с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис на клиента.

 2. Преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги от клиента по сключен договор съгласно ал. 11 се правят само от и към платежна сметка, водена от кредитна институция по ал. 4, т. 2 , по която клиентът е титуляр.

(12) Не се допуска сключване на договор по реда на алинеи 4 и 10 чрез пълномощник.

(13) Договорът по чл. 5, ал. 1 може да бъде сключен неприсъствено чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, като клиентът полага подписа си в присъствието на нотариус, който удостоверява това обстоятелство. Предоставянето на цялата необходима информация от клиента съобразно Наредба № 38, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено от клиента дистанционно чрез подписване на необходимите документи пред нотариус. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник подписания с нотариална заверка на подписа договор, заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти – юридически лица – и заверено копие от документа за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителство. Заверката на документа за самоличност и документите за търговска регистрация се извършва с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис на клиента.

Чл. 7. (1) Инвестиционният посредник сключва договорите по чл. 5, ал. 1 с клиентите си при тези Общи условия. В договора могат да се съдържат допълнителни клаузи или отделни клаузи в отклонение от общите условия само ако те не противоречат на императивни разпоредби на закона. При включване в договора на клаузи съгласно предходното изречение в отношенията между инвестиционния посредник и клиента по този договор се прилагат тези клаузи, а не противоречащите им клаузи от общите условия.

(2) При сключване на договор инвестиционният посредник предоставя на клиента Общите условия и Тарифата по чл. 59, като клиентът удостоверява, че е запознат с тях и ги приема. Приетите Общи условия и Тарифа са неразделна част от договора, сключен между инвестиционния посредник и клиента.

(3) Общите условия се излагат на видно и достъпно място в помещенията, където посредникът приема клиентите си и се публикуват на интернет страницата на посредника.

(4) Преди сключването на договор по чл. 5, ал. 1 с непрофесионален клиент инвестиционният посредник му предоставя по реда на чл. 61 информация за основните права и задължения на клиента и инвестиционния посредник, информация за условията на договора, който ще бъде сключен, както и другата изискуема съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) информация, чрез представяне на следните документи:

 1. общите условия, приложими към договорите с клиенти;

 2. проект на договора, който ще бъде сключен, със съдържанието по чл. 8;

 3. правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник, съдържащи условията и критериите, по които клиентите се определят като професионални или непрофесионални, както и обстоятелствата, при които клиент може да бъде определен като приемлива насрещна страна;

 4. информация за политиката за изпълнение на нареждания – за клиенти, на които ще бъдат предоставяни услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1, т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3.;

 5. информация за политиката за третиране на конфликт на интереси, прилагана от инвестиционния посредник – в обобщена форма, а при поискване от клиента – чрез предоставяне на съответна извадка от Вътрешните правила на инвестиционния посредник, в които се съдържа прилаганата от инвестиционния посредник политика за третиране на конфликт на интереси;

 6. тарифата на инвестиционния посредник.

(5) При предоставяне на инвестиционни услуги, различни от предоставянето на инвестиционен съвет на нов непрофесионален клиент, инвестиционният посредник му предоставя на хартиен носител или на друг траен носител информация за основните права и задължения на клиента и инвестиционния посредник.

(6) При сключване на договор с професионален клиент инвестиционният посредник му предоставя по реда и при условията по ал. 4 информацията по т. 1, 2, 3, 4 и 6 на алинея 4.

(7) При поискване от клиента инвестиционният посредник му предоставя допълнителна информация и разяснения по документите по предходните алинеи.

Чл. 8. (1) В договора по чл. 5, ал. 1 се вписват най-малко следните данни:

 1. трите имена, единният граждански номер и адрес на клиента – физическо лице, съответно – аналогични данни на неговия представител; при клиент – юридическо лице се посочва наименование, седалище, адрес на управление, данъчен номер, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, трите имена и единният граждански номер на законния представител;

 2. трите имена и единният граждански номер на лицето, представляващо инвестиционния посредник, и качеството, в което действа;

 3. дата и място на сключване;

 4. действащите към момента на сключването общи условия и тарифи на инвестиционния посредник;

 5. обемът на представителната власт на инвестиционния посредник;

 6. основните права и задължения на инвестиционния посредник и клиента и посочване на информацията, която посредникът е длъжен да му предостави.

(2) В договора се съдържа клауза, че клиентът е получил по реда на чл. 61 и приема общите условия на инвестиционния посредник, обявената тарифа по чл. 59, политиката за изпълнение на нареждания, правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник, информация за политиката за третиране на конфликти на интереси, прилагана от инвестиционния посредник, информация за финансовите инструменти – предмет на услугите, които инвестиционният посредник ще предоставя въз основа на сключения договор, и свързаните с тях рискове, както и другата информация, която инвестиционният посредник е длъжен да предостави на клиента съгласно ЗПФИ и Наредба № 38, която е съответно приложима според вида клиент и услугите, които инвестиционният посредник ще му предоставя въз основа на договора.

(3) В случаите, когато инвестиционният посредник сключва с непрофесионален клиент договор по чл. 5, ал. 1 за управление на портфейл, в договора се включва и следната информация, когато е приложима:

1. информация относно метода и периодичността на оценка на финансовите инструменти в клиентския портфейл;

2. данни за всяко делегиране на управлението на всички или на част от финансовите инструменти и/или пари в клиентския портфейл;

3. характеристики и сведения за всеки еталон, по който резултатите от управлението на портфейла ще бъдат сравнявани, съобразен с инвестиционните цели на клиента и видовете финансови инструменти, включени в клиентския портфейл, по такъв начин, че клиентът, ползващ услугата, да може да оцени изпълнението на услугата от инвестиционния посредник;

4. видовете финансови инструменти, които могат да се включат в клиентския портфейл, и видовете сделки, които могат да се сключват с тях, включително всички ограничения;

5. целите на управлението, нивото на риск, съдържащо се в преценката на управляващия портфейла, както и всички специфични ограничения на тази преценка.

(4) С подписването на договора по чл. 5, ал. 1 клиентът (неговият представител) се съгласява с приложимостта на общите условия, тарифата и политиката за изпълнение на нареждания, към договорните отношения между инвестиционния посредник и клиента. С договора се определят и всички други условия и срокове, като могат да бъдат включвани допълнителни клаузи или клаузи в отклонение от общите условия, съгласно чл. 7, ал. 1.

Чл. 9. (1) При сключване на договора по чл. 5, ал. 1 инвестиционният посредник изисква от клиентите си информация съгласно Правилата за категоризация на клиенти на инвестиционния посредник, въз основа на която определя всеки отделен клиент като непрофесионален, професионален или приемлива насрещна страна, въз основа на критериите, установени в Правилата за категоризация на клиенти в съответствие със ЗПФИ.

(2) Клиент, определен като непрофесионален съгласно представената от него информация по ал. 1, може да поиска да бъде прекатегоризиран като професионален клиент общо или във връзка с определени инвестиционни услуги и сделки или с определен вид сделки или инвестиционен продукт при спазване на съответните условия и процедура, посочени в Правилата за категоризация на клиенти в съответствие с раздел ІІ от приложението към ЗПФИ. В случая по предходното изречение спрямо този клиент не се прилагат правилата, осигуряващи по-висока степен на защита за непрофесионални клиенти, само ако въз основа на опита, уменията и знанията на клиента инвестиционният посредник може обосновано да прецени, че съобразно характера на сделките и услугите – предмет на договора, които клиентът възнамерява да сключва или ползва, клиентът може да взема самостоятелни инвестиционни решения и да преценява рисковете, свързани с тях.

(3) Клиентът, определен като професионален съгласно ал. 2, е длъжен да уведоми инвестиционния посредник за всяка промяна в данните, послужили като основание за извършване на прекатегоризацията му по ал. 2. В случай че инвестиционният посредник установи въз основа на уведомлението по предходното изречение или по друг начин при осъществяване на дейност за сметка на този клиент, че същият е престанал да отговаря на условията за определянето му като професионален, инвестиционният посредник започва да прилага спрямо него правилата, осигуряващи по-висока степен на защита за непрофесионални клиенти.

(4) Клиент, определен като професионален съгласно ал. 1, може да поиска да бъде прекатегоризиран и третиран като непрофесионален. В случая по предходното изречение инвестиционният посредник прилага по отношение на изрично посочени в писмено споразумение с клиента конкретни услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови продукти правилата, осигуряващи по-висока степен на защита за непрофесионални клиенти.

(5) Клиент, определен като приемлива насрещна страна съгласно ал. 1, може да поиска да не бъде третиран като такава изцяло или за конкретна сделка, ако инвестиционният посредник се съгласи. В случая по предходното изречение клиентът се третира като професионален, освен ако изрично поиска да бъде третиран като непрофесионален. Когато клиентът изрично поиска да бъде третиран като непрофесионален, по отношение на него се прилага изречение второ на предходната алинея.

Чл. 9а. (1) При сключване на договор по чл. 5, ал. 1 за извършване на управление на портфейл или предоставяне на инвестиционни съвети, инвестиционният посредник изисква от клиента, съответно от потенциалния клиент, следната информация:

1. инвестиционните цели на клиента, включително допустимото равнище на риск;

2. финансовото състояние на клиента;

3. способността на клиента да понася загуби;

4. опита и знанията на клиента относно предоставяните услуги.

(2) При сключване на договор по чл. 5, ал. 1 за предоставяне на услуги, различни от посочените в ал. 1, инвестиционният посредник изисква информация за опита и знанията на клиента относно предоставяната услуга .

(3) Информацията относно инвестиционните цели на клиента включва, когато е приложимо, следното:

1. периода от време, в който клиентът желае да държи инвестицията;

2. предпочитанията на клиента по отношение на поетия риск и рисков профил на клиента;

3. целите на инвестицията.

(4) Информацията относно финансовото състояние на клиента включва, когато е приложимо, следното:

1. източниците и размера на постоянните приходи на клиента;

2. активите на клиента, включително ликвидни активи, инвестиции и недвижима собственост;

3. редовни финансови задължения на клиента.

(5) Информацията относно опита и знанията на клиента в сферата на инвестиционната дейност съдържа, съобразно характеристиките на клиента, същността и обхвата на услугите, които ще се предоставят, и видовете продукти или сделки, които се предвиждат, включително тяхната комплексност и свързаните с тях рискове, следното:

1. вида услуги, сделки и финансови инструменти, с които клиентът е запознат;

2. същността, обема и честотата на сделките с финансови инструменти за сметка на клиент, както и периода, в който те ще бъдат сключвани;

3. степента на образование, професия или относима предишна професия на клиента или потенциалния клиент.

(6) Клиентът е длъжен да актуализира предоставената съгласно предходните алинеи информация.

(7) Инвестиционният посредник няма право да извършва услугите по ал. 1 за клиент, който не е предоставил посочената в същата алинея информация.

(8) Инвестиционният посредник може да не изисква информацията по ал. 2 при предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1, т. 1.1 и 1.2 ако са налице следните условия:

1. предмет на услугите са акции, които са допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава съгласно списък на Европейската комисия, облигации или други дългови ценни книжа, с изключение на тези облигации или други дългови ценни книжа, които закрепят деривативен инструмент, инструменти на паричния пазар, дялове на колективни инвестиционни схеми и други некомплексни финансови инструменти;

2. услугата се предоставя по инициатива на клиента или на потенциален клиент;

3. клиентът или потенциалният клиент е уведомен писмено, че инвестиционният посредник няма да спазва задълженията по чл. 15а, ал. 4;

4. инвестиционният посредник спазва изискванията за третиране на конфликт на интереси.

(9) Разпоредбите на този член не се прилагат при сключване на сделки с клиенти, определени като приемливи насрещни страни, при извършване на инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 ЗПФИ, по отношение на конкретните нареждания или допълнителни услуги, пряко свързани с тях.

Чл. 10. (1) Инвестиционният посредник отказва да сключи договора по чл. 5, ал. 1, ако клиентът или негов представител не е представил и не е подписал всички необходими документи, представил е документи с явни нередности или данните в тях са непълни, имат неточности или противоречия или е налице друго обстоятелство, което поражда съмнение за ненадлежна легитимация или представляване. Инвестиционният посредник не може да сключи договор с клиент и ако насрещната страна е представлявана от пълномощник, който декларира извършването по занятие на сделки с ценни книжа. Ограничението по предходното изречение не се прилага, когато договорът се сключва от управляващо дружество, кредитна институция, инвестиционен посредник или друго лице, което има право да извършва дейност с финансови инструменти.

(2) Инвестиционният посредник отказва да сключи договора по чл. 5, ал. 1, както ако това би довело до неизпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането му.

Раздел IІ.

Изменения и допълнения на договора и общите условия

Чл. 11. (1) Всички изменения и допълнения на конкретен договор, сключен между инвестиционния посредник и негов клиент, могат да се извършват само с допълнително писмено споразумение и влизат в сила от момента на подписването му от страните.

(2) Изменения и допълнения на Общите условия се публикуват на видно място на интернет страницата на инвестиционния посредник, посочвайки датата на приемането и влизането им в сила. Публикуването на Общите условия се извършва не по-рано от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. При несъгласие с измененията и допълненията в Общите условия, клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на общите условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

(3) Страна по договора може да прехвърли правата и задълженията си по него на трето лице само с изричното писмено съгласие на другата страна.

Раздел ІII.

Прекратяване

Чл. 12 (1) Договорните отношения се прекратяват:

 1. с изтичане на срока на конкретния договор;

 2. предсрочно, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

 3. едностранно, от която и да е от страните, с 30-дневно писмено предизвестие до другата страна;

 4. при смърт или поставяне под запрещение на клиента-физическо лице;

 5. при прекратяване на юридическото лице на клиента или на инвестиционния посредник;

 6. в случаите по чл. 11, ал. 2 и чл. 59 ал. 3, като инвестиционният посредник урежда отношенията си с клиента в седемдневен срок от получаване на изявлението на клиента за прекратяване при съответно приложение на процедурата по ал. 2 до 5 по-долу;

 7. автоматично по реда и процедурата на чл. 12а;

 8. на други основания, предвидени в закона.

(2) В срок до 14 дни от прекратяване на договора клиентът, съответно неговият правоприемник/законен представител, е длъжен:

 1. да подаде/изпрати до ИП писмено уведомление относно банковата сметка, по която желае да бъдат преведени паричните средства, ако тя не е била посочена в договора или е променена, или относно датата, на която желае да получи същите на каса в офис на ИП;

 2. изрично да посочи начина за прехвърляне на своите финансови инструменти в депозитарна институция, ако не е бил посочен в договора или е променен – по подсметка на клиента при друго лице, изрично указано от клиента, или по лична сметка на клиента в депозитарната институция, включително, чрез откриване на нова сметка;

 3. да поиска сключване на нов договор с ИП, ако настоящият се прекратява поради изтичане на срока на действието му или изпълнение на предмета му.

(3) В срок до 5 работни дни от получаване на нареждането и/или уведомлението по ал. 2 ИП е длъжен:

 1. да преведе паричните средства на клиента по банковата сметка, посочена в уведомлението или да му ги изплати на каса в офиса си (при спазване на нормативните ограничения за плащане в брой), като прихване дължимите от клиента такси, комисиони, неустойки и др.;

 2. да изпълни нареждането на клиента по ал. 2, т. 2, освен ако клиентът не е заплатил дължимите от него такси, комисиони, неустойки и др.

(4) При липса на изрични нареждания и уведомления по ал. 2, ИП прехвърля съхраняваните от него активи на клиента по лична сметка, включително чрез откриване на нова сметка на последния в депозитарна/кредитна институция, освен ако клиентът не е заплатил дължимите от него такси, комисиони, неустойки и др.

Раздел ІV.

Автоматично прекратяване

Чл. 12а. (1) Договорът се прекратява автоматично при условията на този член и съвкупното наличие на следните обстоятелства:

 1. за период от 12 месеца от клиента не е подадено нито едно нареждане до посредника и за същия този период не са извършвани сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиента;

 2. притежаваните от клиента финансови активи, намиращи се при посредника, са на стойност до 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) При наличие на предпоставките за автоматично прекратяване на договора по предходната алинея, ИП публикува на видно място на интернет страницата си нарочно предизвестие до съответния клиент, в което са посочени причините за предстоящото автоматично прекратяване на договора, и се съставя нарочен протокол, подписан от представляващите посредника и ръководителя на отдела за вътрешен контрол. В протокола се отбелязва датата на публикуване на предизвестието и се съхранява за срок от 5 години, а копие от него остава към досието на съответния клиент.

(3) В срок до 3 месеца от поставяне на предизвестието, клиентът следва:

 1. да подаде/изпрати до ИП писмено уведомление относно банковата сметка, по която желае да бъдат преведени паричните средства, или относно датата, на която желае да получи същите на каса в офис на ИП (при спазване на нормативните ограничения за плащане в брой);

 2. изрично да посочи начина за прехвърляне на своите финансови инструменти в депозитарна институция – по подсметка на клиента при друго лице, изрично указано от клиента, или по лична сметка на клиента в депозитарната институция, включително, чрез откриване на нова сметка.

(4) Клиентът е длъжен да заплати на инвестиционния посредник всички такси, комисиони и други разноски, начислени или поети от инвестиционния посредник до датата на прекратяване на договора или в резултат на прекратяването, без да се дължи обезщетение за претърпените от инвестиционния посредник вреди в резултат на поведението на клиента.

(5) В срок до 5 работни дни от получаване на нареждането и/или уведомлението от клиента и след приспадане на дължимите от клиента такси и комисиони, ИП е длъжен:

 1. да преведе паричните средства на клиента по банковата сметка, посочена в уведомлението или да му ги изплати на каса в офиса си (при спазване на нормативните ограничения за плащане в брой);

 2. да изпълни нареждането на клиента за прехвърляне на инструментите, освен ако са дължими от клиента такси, комисиони и пр.

(6) След изтичане на срока по ал. 3 и неполучаване на изрично уведомление от клиента се съставя нарочен протокол, подписан от представляващите посредника и ръководителя на отдела за вътрешен контрол, който удостоверява автоматичното прекратяване на договора. В протокола се отбелязва датата на публикуване на съобщението и се съхранява за срок от 5 години, а копие от него остава към досието на съответния клиент.

(7) В 3-дневен срок от съставяне на протокола по предходната алинея и след приспадане на дължимите от клиента такси, комисиони и пр., ИП прехвърля съхраняваните от него активи на клиента по лична сметка, включително чрез откриване на нова сметка на последния в депозитарна/кредитна институция.

(8) Във всеки един момент до прехвърлянето на активите на клиента в депозитарна институция, клиентът може да уреди по друг начин отношенията си с ИП като сключи нов договор по чл. 5 с посредника за извършване на услуги с предмет притежаваните от клиента финансови инструменти.

Глава трета

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА И НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

Раздел І.

Общи положения

Чл. 13. (1) При извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ съобразно издадения му лиценз, инвестиционният посредник е длъжен да действа честно, справедливо, като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти.

(2) Инвестиционният посредник третира равностойно своите клиенти.

(3) Инвестиционният посредник е длъжен да изпълнява задълженията си по договора по чл. 5, ал. 1 в съответствие с клаузите на договора и допълнителните инструкции на клиента, ако те отговарят на условията по чл. 15, ал. 2.

Чл. 14. (1) Инвестиционният посредник е длъжен да изпълнява задълженията си по договора по чл. 5, ал. 1 лично.

(2) Инвестиционният посредник може да възложи изпълнението на определена услуга на друго лице, да упълномощи, преупълномощи или да се замести с друго лице, само при наличието на следните предпоставки:

 1. другото лице е лицензиран инвестиционен посредник, с който инвестиционният посредник е сключил договор при спазване на изискванията на глава пета от Наредба № 38;

 2. клиентът е овластил инвестиционния посредник за упълномощаване, преупълномощаване или заместване с друго лице.

(3) Изключение от изискването по ал. 2, т. 2 се допуска само в случаите, когато това е необходимо за запазване на интересите на клиента. Инвестиционният посредник незабавно писмено уведомява клиента за извършеното упълномощаване, преупълномощаване или заместване, за причините за това и за лицето, което инвестиционният посредник е упълномощил, преупълномощил или се е заместил.

(4) В случай, че инвестиционният посредник е упълномощил трето лице, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, инвестиционният посредник отговаря за действията на това лице като за свои. В останалите случаи инвестиционният посредник отговаря за вредите, настъпили за клиента от действията на третото лице, поради лошия си избор.

Чл. 15. (1) Клиентът има право да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на инвестиционния посредник.

(2) Клиентът има право да дава допълнителни инструкции във връзка с изпълнение на договора, в съответствие със закона, тези общи условия и установеното в договора по чл. 5, ал. 1. Инструкциите, които клиентът дава на инвестиционния посредник относно изпълнението на сключения между тях договор по чл. 5, ал. 1, трябва да са ясни, точни и изчерпателни.

Чл. 15а. (1) При предоставяне на инвестиционни съвети и извършване на управление на портфейл инвестиционният посредник се ръководи от получената информация по чл. 9а, ал. 1, въз основа на която извършва оценка за уместност, включително доколко финансовите инструменти – предмет на инвестиционния съвет, съответстват на допустимото за клиента равнище на риск и на способността му да понася загуби. Инвестиционният посредник препоръчва сключването на сделка или сключва сделка при управление на портфейл, ако съобразно получената информация може обосновано да приеме, отчитайки същността и обхвата на предоставяната услуга, че са спазени следните изисквания:

1. сделката отговаря на инвестиционните цели на клиента;

2. клиентът има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели;

3. клиентът има необходимите опит и познания, за да разбере рисковете, свързани със сделката или с управлението на неговия портфейл.

(2) При предоставянето на инвестиционен съвет на непрофесионален клиент, преди изпълнението на нареждането – следствие от инвестиционния съвет, инвестиционният посредник предоставя на клиента уведомление по реда на чл. 61 дали съветът съответства на предпочитанията, потребностите и други характеристики на непрофесионалния клиент.

(3) Уведомлението по ал. 2 може да бъде предоставено веднага след сключване на сделката единствено, ако са изпълнени следните условия:

1. сделката се сключва чрез средства за комуникация от разстояние, което възпрепятства предварителното представяне на уведомлението по ал. 2;

2. инвестиционният посредник е предоставил на клиента възможност за отлагане на сделката с цел получаване на уведомлението за съответствие предварително, и

3. клиентът е дал съгласието си за получаването на уведомлението по ал. 2 своевременно след сключването на сделката.

(4) Когато предоставя инвестиционна услуга по ал. 1 на професионален клиент, инвестиционният посредник може да приеме, че по отношение на продуктите, сделките и услугите, за които е определен като професионален клиент, той притежава необходимите опит и познания за целите на ал. 1, т. 3.

(5) Когато предоставя инвестиционен съвет на професионален клиент съгласно раздел I от приложението към ЗПФИ, инвестиционният посредник може да приеме за целите на ал. 1, т. 2, че този клиент има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели.

(6) При предоставяне на инвестиционни услуги, различни от инвестиционни съвети и извършване на управление на портфейл, инвестиционният посредник се ръководи от получената информация по чл. 9а, ал. 2, въз основа на която инвестиционният посредник преценява дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за клиента, като установява дали клиентът притежава необходимите опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с тази услуга.

(7) Ако в случая по ал. 6 инвестиционният посредник прецени, че предлаганата инвестиционна услуга няма да е подходяща, той предупреждава за това писмено клиента, съответно потенциалния клиент.

(8) В случай че клиентът не предостави информацията по чл. 9а, ал. 2 или предоставената информация е недостатъчна за извършване на преценката по ал. 6, инвестиционният посредник е длъжен писмено да уведоми клиента, съответно потенциалния клиент, че не може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него.

(9) При предоставяне на инвестиционни услуги по ал. 4 инвестиционният посредник може да приеме, че професионалният клиент притежава необходимите опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с конкретната инвестиционна услуга, сделка или продукт, за които клиентът е определен като професионален.

(10) Инвестиционният посредник се ръководи от предоставената от неговите клиенти информация, освен ако знае или е трябвало да знае, че информацията е неточна, непълна или неактуална.

(11) Разпоредбите на този член не се прилагат при сделки с приемливи насрещни страни при условията на чл. 9а, ал. 9.

Чл. 16. (1) Инвестиционният посредник не може:

 1. да извършва сделки за сметка на клиенти в обем или с честота, на цени или с определена насрещна страна, за които според обстоятелствата може да се приеме, че се извършват изключително в интерес на инвестиционния посредник;

 2. да купува за своя сметка финансови инструменти, за които негов клиент е подал нареждане за покупка, и да ги продава на клиента на цена, по-висока от цената, на която ги е купил;

 3. да извършва действия с пари и финансови инструменти на клиента, за които не е оправомощен от клиента;

 4. да продава за своя или за чужда сметка финансови инструменти, които инвестиционният посредник или неговият клиент не притежава, освен при условията и по реда на наредба;

 5. да участва в извършването, включително като регистрационен агент, на прикрити покупки или продажби на финансови инструменти;

 6. да получава част или цялата изгода, ако инвестиционният посредник е сключил и изпълнил сделката при условия, по-благоприятни от тези, които е установил клиентът;

 7. да извършва дейност по друг начин, който застрашава интересите на неговите клиенти или стабилността на пазара на финансови инструменти.

(2) Забраната по ал. 1, т. 1 не се прилага за сделки, за извършването на които клиентът е дал изрични инструкции по своя инициатива.

(3) Забраната по ал. 1, т. 2 се отнася и за членовете на съвета на директорите на инвестиционния посредник, за лицата, които управляват дейността му, както и за всички лица, които работят по договор за него, и за свързани с тях лица.

Чл. 17. (1) Инвестиционният посредник няма право във връзка с предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги на клиент да заплаща, съответно да предоставя и получава, възнаграждение, комисионна или непарична облага („стимули“), освен:

 1. възнаграждение, комисионна или непарична облага, платени или предоставени от или на клиента или негов представител;

 2. възнаграждение, комисионна или непарична облага, платени или предоставени от или на трето лице или негов представител, ако са налице следните условия:

  1. съществуването, естеството и размерът на възнаграждението, комисионната или непаричната облага са посочени на клиента ясно, по достъпен начин, точно и разбираемо, преди предоставянето на съответната инвестиционна или допълнителна услуга, а когато размерът не може да бъде определен, е посочен начинът за неговото изчисляване;

  2. заплащането, съответно предоставянето, на възнаграждението, комисионната или непаричната облага, е с оглед подобряване на качеството на услугата и не нарушава задължението на инвестиционния посредник да действа честно, коректно, професионално и в най-добър интерес на клиента;

 1. присъщи такси, които осигуряват или са необходими с оглед предоставянето на инвестиционните услуги като разходи за попечителски услуги, такси за сетълмент и обмен на валута, хонорари за правни услуги и публични такси и които по своя характер не водят до възникване на конфликт със задължението на инвестиционния посредник да действа честно, справедливо и професионално в най-добър интерес на клиента.

(2) Инвестиционният посредник е изпълнил задължението си по ал. 1, т. 2, т. 2.1., когато:

 1. представя съществените условия на договорите относно възнаграждението, комисионната или непаричната облага в обобщена форма;

 2. предоставя детайлна информация относно възнаграждението, комисионната или непаричната облага по искане на клиента; и

 3. предоставянето на информацията съгласно тази алинея е честно, справедливо и в интерес на клиента.

(3) При предоставянето на независим инвестиционен съвет или управление на портфейл на клиент, както и при сделки с приемлива насрещна страна, инвестиционният посредник няма право да приема възнаграждение, комисионна или друга парична или непарична облага от трето лице във връзка с предоставяната инвестиционна услуга, освен в случаите на незначителни непарични облаги, които подобряват качеството на предлаганите на клиента услуги и чието предоставяне не нарушава задължението на инвестиционния посредник да действа честно, справедливо и като професионалист в най-добър интерес на клиента.

(4) Заплащането, съответно предоставянето, на възнаграждението, комисионата или непаричната облага е с оглед подобряване качеството на услугата и не нарушава задължението на инвестиционния посредник да действа честно, коректно, професионално и в най-добър интерес на клиента, когато:

1. е обосновано от предоставянето на допълнителна услуга или услуга на висока стойност на съответния клиент, която е съразмерна на обхвата на получения стимул, включително при:

1.1. предоставяне на инвестиционни съвети, които не са независими, относно широк набор от подходящи финансови инструменти, както и достъп до същия набор инструменти, включително достатъчен брой инструменти, предлагани от трети лица – доставчици на продукти, които не са свързани лица с инвестиционния посредник;

1.2. предоставяне на инвестиционни съвети, които не са независими, в съчетание с предложение до клиента веднъж годишно да се извършва оценка дали финансовите инструменти, в които клиентът е инвестирал, все още са подходящи за него, или с друга услуга, която вероятно носи полза за клиента, като съвети относно възможно оптимално разпределение на активите на клиента;

1.3. предоставяне на достъп при конкурентни цени до широк набор от финансови инструменти, които е вероятно да отговарят на нуждите на клиента, включително достатъчен брой инструменти, предлагани от трети лица – доставчици на продукти, които не са свързани лица с инвестиционния посредник, в съчетание с предоставянето на средства, носещи добавена стойност, като средства за достъп до обективна информация, помощ за съответния клиент при вземането на инвестиционни решения или даване на възможност на клиента да следи, моделира и коригира обхвата на финансовите инструменти, в които е направена инвестицията, или с предоставяне на периодични доклади за доходността на финансовите инструменти и свързаните с тях разходи и възнаграждения.

2. не облагодетелства пряко получаващия инвестиционен посредник, неговите акционери или служители, без същевременно да предоставя и съществена облага за съответния клиент;

3. стимулът е обоснован от предоставянето на облага за съответния клиент.

(5) Подобреното качество на услугата, която инвестиционният посредник предоставя на клиентите, трябва да бъде пропорционално на получените от посредника възнаграждение, комисионна или непарична облага. Изискването за подобряване на качеството на предоставяната услуга не е изпълнено, ако в резултат от получено от посредника възнаграждение, комисионна или непарична облага предоставянето на съответните услуги на клиента е нарушено или пристрастно.

(6) За приемливи се считат незначителни непарични облаги, които представляват:

1. информация или документация, свързана с финансов инструмент или инвестиционна услуга, която има общ характер или е персонализирана, за да отразява обстоятелствата на индивидуален клиент;

2. материали в писмена форма от трето лице, които са поръчани и платени от корпоративен емитент или потенциален емитент за промотиране на нова емисия на дружеството, или когато с трето лице е сключен договор и то е получило плащане от емитента да изготвя такива материали на текуща база, при условие че отношенията са ясно разкрити в материалите и че материалите се предоставят едновременно на всички инвестиционни посредници, които желаят да ги получат, или на широката общественост;

3. участие в конференции, семинари и други мероприятия за обучение относно ползите и характеристиките на специфичен финансов инструмент или инвестиционна услуга;

4. представителни разходи с разумна минимална стойност, като разходи за храна и напитки за бизнес срещи, конференции, семинари или други мероприятия за обучение, посочени в т. 3.

(7) Инвестиционният посредник няма право да получава възнаграждение, отстъпка или непарична облага за предаване на нареждане до конкретно място на търговия или за изпълнение на нареждане, ако по този начин нарушава изискванията за управление на конфликт на интереси, разкриване на информация на клиента, правилата за предоставяне на независими инвестиционни съвети, ограниченията за получаване на комисионни и облаги, оценката за подходяща услуга, клаузите на договора, правилата за създаване и предлагане на финансови инструменти.

(8) Инвестиционният посредник не предоставя възнаграждение и не оценява резултатите от работата на своите служители по начин, който противоречи на задължението му да действа в най-добрия интерес на своите клиенти. Инвестиционният посредник не може да предоставя стимули на служителите си, за да препоръчат на непрофесионален клиент конкретен финансов инструмент, когато инвестиционният посредник може да предложи друг финансов инструмент, който в по-голяма степен отговаря на потребностите на клиента.

(9) Инвестиционният посредник е длъжен да разкрива информацията за всички получени незначителни непарични облаги по ал. 6 преди предоставянето на клиентите на съответните инвестиционни или допълнителни услуги.

(10) Инвестиционният посредник информира клиента за реда и начина, по който клиентът ще получи такса, комисиона, парична или непарична облага, когато инвестиционният посредник е получил това във връзка с инвестиционна или допълнителна услуга за клиента. ИП информира клиентите за възнагражденията, комисионите или паричните облаги, които са им прехвърлени, чрез периодични справки или по друг начин на траен носител.

Чл. 17а. (1) При предоставяне на услугите по управление на портфейл или други инвестиционни или допълнителни услуги, инвестиционният посредник може да възлага на трети лица извършване на проучване. Не се счита, че полученото проучване е стимул, ако се получава срещу:

1. преки плащания със средства на инвестиционния посредник; или

2. плащания от отделна сметка на инвестиционния посредник за плащане за проучване, която се финансира от специална такса за проучване, начислена на клиента и която посредникът контролира и носи отговорност, при условие че са спазени изискванията по чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от Наредба № 58.

(2) Инвестиционният посредник определя бюджет за проучване и извършва редовен преглед на бюджета. Общият размер на получените такси за проучване не може да надвишава бюджета за проучване.

(3) Таксата за проучване по ал. 1, т. 2 трябва да отговаря на изискванията на чл. 40 – 44 от Наредба № 58, като:

1. зависи единствено от бюджета за проучване, определен от инвестиционния посредник с цел установяване на нуждата от извършване на проучване от трето лице по отношение на инвестиционните услуги, предоставяни на неговите клиенти, и

2. не е свързана с обема и/или стойността на сделките, извършени от името на клиентите;

3. може да се събира отделно или заедно с комисионната за сделката, но задължително трябва да е ясно разграничима от комисионната.

(4) Инвестиционният посредник договаря таксата за проучване в договора с клиентите по чл. 82 от ЗПФИ, както е предвидена в бюджета за проучване, и честотата, с която тя ще се удържа от средствата на клиента през годината.

Чл. 18. (1) Информацията, която инвестиционният посредник дава на клиентите си, както и на потенциални клиенти, включително в рекламните си материали, трябва да бъде разбираема, вярна, ясна и да не бъде подвеждаща.

(2) Когато информацията по ал. 1 се предоставя на непрофесионални клиенти или потенциални такива или разпространява по начин, по който може да достигне до такива клиенти, информацията:

 1. съдържа наименованието на инвестиционния посредник;

 2. точна е и не подчертава потенциални ползи от дадена инвестиционна услуга или финансов инструмент, без едновременно да посочва ясно и на видно място съответните рискове;

 3. достатъчна е и е представена по разбираем начин за обичайните членове на групата, до която е адресирана или е вероятно да достигне;

 4. не прикрива, пропуска или омаловажава важни съобщения, изявления или предупреждения.

(3) Когато информацията по ал. 2 съдържа сравнение между инвестиционни или допълнителни услуги, финансови инструменти или лица, предоставящи инвестиционни или допълнителни услуги, тя трябва да отговаря на следните условия:

 1. сравнението да е съдържателно и представено по обективен и балансиран начин;

 2. да посочва източниците на информацията, използвани за сравнението;

 3. да включва основните факти и предположения, използвани за изготвяне на сравнението.

(4) Когато информацията по ал. 2 съдържа посочване на предишна доходност от финансов инструмент, финансов индекс или инвестиционна услуга, тя трябва да отговаря на следните условия:

 1. посочването на предишната доходност да не е най-съществената част от съобщението;

 2. информацията включва подходящи данни за доходността за предходните 5 години; когато периодът, през който финансовият инструмент е бил предлаган, съответно финансовият индекс е бил формиран или инвестиционната услуга е била предлагана, е по-кратък или по-дълъг от 5 години, се представят данни за доходността за този период; при всички случаи данните за доходността се основават на пълен период от 12 месеца;

 3. да посочва периода, за който се отнася информацията, и нейния източник;

 4. да съдържа изрично предупреждение, че данните се отнасят за минал период и не са сигурен показател за бъдещи резултати;

 5. ако посочването съдържа данни и стойности във валута, различна от валутата на държавата членка, в която е седалището на клиента или неговото местопребиваване, валутата трябва да бъде ясно означена и да има изрично предупреждение, че доходността може да бъде намалена или увеличена от промяната във валутните курсове;

 6. когато доходността е посочена общо, се посочва размерът на комисионните, таксите и другите разходи за клиентите.

(5) Когато информацията по ал. 2 съдържа или се отнася до симулирана минала доходност, тя трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да се отнася до финансов инструмент или финансов индекс;

 2. симулираната минала доходност да се основава на действителна минала доходност на един или повече финансови инструменти или индекси, които са същите или които са базов актив за финансовите инструменти, за които е симулирана доходност;

 3. за действителната минала доходност по т. 2 да са спазени изискванията по ал. 4, т. 1 – 3, 5 и 6;

 4. да съдържа изрично предупреждение, че данните се основават на симулирана доходност и че тя не е сигурен показател за бъдеща доходност.

(6) Когато информацията по ал. 2 съдържа информация за бъдеща доходност, тя трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да не се основава или да препраща към симулирана предишна доходност;

 2. да е базирана на основателни предположения, подкрепени с обективни данни и факти;

 3. когато информацията се основава на обща доходност, се посочва размерът на комисионните, таксите и другите разходи за клиентите;

 4. да съдържа изрично предупреждение, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност.

(7) Когато информацията по ал. 2 се отнася до облагане с определен вид данък, тя съдържа уточнението, че данъчното облагане зависи от конкретните обстоятелства, свързани с клиента, и може да се променя в бъдеще.

(8) Информацията по ал. 2 не може да включва наименованието на комисията или на друг компетентен орган така, че да се посочва изрично или по друг начин да се указва, че органът е потвърдил или одобрил продуктите или услугите, предлагани от инвестиционния посредник.

(9) Рекламните материали на инвестиционния посредник трябва ясно да са означени като рекламни материали.

(10) ИП своевременно, по подходящ начин и при спазване на изискванията на ал. 1 предоставя на своите клиенти или на потенциални клиенти следната информация:

1. данни за инвестиционния посредник и за предоставяните от него услуги, включително дали извършва дейност, или сключва сделки с финансови инструменти за своя сметка;

2. финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от посредника инвестиционни услуги, и предлаганите инвестиционни стратегии;

3. местата за изпълнение на сделките;

4. видовете разходи и такси за клиента и техния размер.

(11) ИП информира клиента достатъчно време преди предоставянето на инвестиционен съвет:

1. дали съветът е независим;

2. дали съветът се основава на широк или ограничен анализ на различните видове финансови инструменти, и по-специално, дали обхватът е ограничен до финансови инструменти, емитирани или предлагани от свързани с инвестиционния посредник лица или от лица, които се намират в други правни, икономически или договорни отношения с инвестиционния посредник, в резултат на което съществува риск предоставеният съвет да не е независим;

3. дали инвестиционният посредник ще предоставя на клиента периодична оценка за това доколко препоръчаните му финансови инструменти продължават да отговарят на нуждите на клиента.

(12) Информацията за финансовите инструменти и предлаганите инвестиционни стратегии включва подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с инвестиции в тези инструменти, или по отношение на конкретни инвестиционни стратегии, както и дали финансовият инструмент е предназначен за непрофесионални или професионални клиенти, като се има предвид определената целева група крайни клиенти съгласно чл. 70, ал. 2 и 3 от ЗПФИ.

(13) Информацията за разходите и таксите включва:

1. всички разходи и такси за инвестиционните и допълнителните услуги, включително за съвети;

2. разходите, свързани с препоръчания, предлаган или продаден на клиента финансов инструмент;

3. начина на плащане на разходите и таксите;

4. всички плащания към трети лица.

(14) ИП предоставя на клиента веднъж годишно в обобщен вид информацията по ал. 13, включително разходите и таксите във връзка с инвестиционната услуга и финансовия инструмент, които не произтичат от настъпването на пазарния риск за базовия пазар, така че клиентът да разбере общите разходи, както и техния общ ефект върху възвръщаемостта на инвестицията. Инвестиционният посредник уведомява клиента за възможността по негово искане да му предостави подробна разбивка на разходите по пера.

(15) Информацията по-горе и по чл. 73, ал. 3 от ЗПФИ се предоставя по начин, който позволява на клиентите или на потенциалните клиенти да разберат естеството на инвестиционната услуга, вида и характеристиките на конкретния вид финансов инструмент и на конкретните рискове, свързани с него, с цел да вземат информирани инвестиционни решения. ИП може да предоставя информацията по изречение първо и в стандартизиран формат.

(16) Разпоредбите по-горе може да не се прилагат, когато инвестиционната услуга се предлага като част от финансов продукт, който се регулира от правото на Европейския съюз или от общи европейски стандарти във връзка с кредитни институции или потребителски кредити относно оценка на риска за клиентите и/или изискванията за предоставяне на информация.

Чл. 19. (1) ИП предоставя на клиента общо описание на финансовите инструменти, във връзка с които инвестиционният посредник предоставя инвестиционни или допълнителни услуги за сметка на клиента, и рисковете, свързани с тях. Описанието трябва да бъде съобразено с вида на клиента (професионален или непрофесионален) и да отговаря на следните изисквания:

 1. да съдържа подробно обяснение на вида и характеристиките на конкретния вид финансов инструмент и на конкретните рискове, свързани с него;

 2. информацията по т. 1 да позволява на клиента да вземе информирано инвестиционно решение.

(2) Описанието на рисковете трябва да включва следните елементи, доколкото са приложими за конкретния вид финансов инструмент, статуса и нивото на познания на клиента:

 1. посочване на рисковете, свързани с конкретния вид финансов инструмент, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици и рискът да се изгуби цялата направена инвестиция;

 2. променливостта на цената на финансовите инструменти и всички пазарни ограничения, касаещи тези инструменти;

 3. обстоятелството, че клиентът може да поеме финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите;

 4. всички маржин изисквания или подобни задължения, приложими към инструментите от този вид.

(3) Когато финансовите инструменти са предмет на публично предлагане, инвестиционният посредник информира непрофесионалния клиент къде проспектът е достъпен за публиката.

(4) В случаите, когато рисковете, свързани с финансов инструмент, състоящ се от два или повече различни финансови инструмента или услуги, е вероятно да бъдат по-високи от рисковете, свързани с който и да е от компонентите му, инвестиционният посредник предоставя адекватно описание на компонентите на финансовия инструмент и на начина, по който тяхното взаимодействие повишава рисковете.

(5) В случаите, когато финансовите инструменти включват гаранция от трето лице, инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалния клиент достатъчно данни за гаранта и гаранцията, позволяващи му да направи обективна оценка на гаранцията.

(6) Предходните алинеи не се прилагат относно дялове и акции на колективни инвестиционни схеми в случаите, когато инвестиционният посредник предостави информацията, съдържаща се в проспекта на колективната инвестиционна схема съгласно чл. 69 от Директива /2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа.

Чл. 20. (1) Инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалните си клиенти следната информация за разходите и таксите по сделките, доколкото е приложима:

 1. общата цена, която ще бъде платена от клиента във връзка с финансовия инструмент или предоставената инвестиционна или допълнителна услуга, включително всички възнаграждения, комисионни, такси и разноски, както и всички данъци, платими чрез инвестиционния посредник; в случай че точната цена не може да бъде определена, се посочва основата за изчислението й по начин, по който клиентът може да я провери и потвърди; комисионните на инвестиционния посредник се посочват отделно във всеки отделен случай;

 2. когато някоя от частите от общата цена по т. 1 следва да бъде платена в чужда валута или равностойността на тази валута, се посочват валутата на плащане, курсът и разходите за обмяната;

 3. уведомление за възможността да възникнат и други разходи, включително данъци, свързани със сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги, които не се плащат чрез посредника и не са наложени от него;

 4. правилата и начините за плащане или друго изпълнение.

(2) Задължението по ал. 1 не се прилага относно дялове и акции на колективни инвестиционни схеми, ако инвестиционният посредник предостави на клиента информацията, съдържаща се в проспекта съгласно чл. 69 от Директива /2009/65/ЕО.

Чл. 21. (1) При извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ инвестиционният посредник предприема всички необходими действия за установяване и предотвратяване или управление на потенциалните конфликти на интереси между:

 1. инвестиционния посредник, членовете на съвета на директорите му, всички други лица, които работят по договор за него, обвързаните агенти и свързаните с него пряко или косвено лица, от една страна, и клиентите му, от друга страна;

 2. отделните му клиенти.

(2) В случай на установяване на конфликт на интереси съгласно ал. 1 инвестиционният посредник предприема всички необходими действия за избягването или управлението му в съответствие с установената във Вътрешните правила на инвестиционния посредник политика за третиране на конфликт на интереси.

(3) В случай че въпреки прилагането на мерките съгласно ал. 2 продължава да съществува риск за интересите на клиента, инвестиционният посредник преди извършването на дейност за сметка на клиент, във връзка с която е налице конфликт на интереси, който не може да бъде избегнат, предоставя на клиента по реда на чл. 61 информация за конфликта на интереси. Информацията трябва да е съобразена с характеристиките на клиенти и съобразно тях да е достатъчно подробна същият да разбере общото естество и/или източника на възникналия конфликт на интереси, взетите мерки за ограничаване на риска за интересите на клиента и възможните последици от конфликта на интереси и въз основа на това да вземе решение относно инвестиционната или допълнителна услуга, във връзка с която този конфликт е възникнал. Инвестиционният посредник не може да извършва дейност за сметка на клиент, ако не му е предоставил информацията съгласно тази алинея и клиентът не е взел решение да ползва съответната услуга въз основа на тази информация.

Чл. 22. (1) При осъществяване на дейността си инвестиционният посредник е длъжен да пази търговската тайна на своите клиенти, както и техния търговски престиж.

(2) Членовете на съвета на директорите на инвестиционния посредник и лицата, работещи по договор за него, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на клиенти на инвестиционния посредник, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

(3) Освен на КФН, заместник-председателя и оправомощени длъжностни лица от администрацията на КФН, или на регулирания пазар, на който е член, за целите на надзорната им дейност и в рамките на заповедта за проверка, инвестиционният посредник може да дава сведения по ал. 2 само:

 1. със съгласие на своя клиент;

 2. по реда на дял втори, глава шестнадесета, раздел ІІІа от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 3. по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 91, ал. 2 и 3 ЗПФИ;

 4. в случаите и при условията на чл. 91, ал. 4 – 6 ЗПФИ.

Чл. 23. При извършване на дейност за сметка на клиент по договор за предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1, т. 1.1, т. 1.2 или т. 1.3 освен изискванията на този раздел се прилагат и разпоредбите на съответния раздел, уреждащ отношенията между инвестиционния посредник и клиента съобразно характера на предоставяната по договора услуга.

Раздел ІІ.

Изпълнение на нареждания

Чл. 24. (1) Освен в случаите на управление на портфейл за извършване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиент, клиентите на инвестиционния посредник подават нареждания въз основа на сключения договор по чл. 5, ал. 1.

(2) Нарежданията по ал. 1 са със следното минимално съдържание:

 1. имена (наименование) и уникален клиентски номер на клиента и на неговия представител, а ако такива номера не са присвоени – съответните идентификационни данни по чл. 66 от Наредба № 38;

 2. вид, емитент, уникален код на емисия или наименование на инструмента, съответно характеристики на деривативния финансов инструмент и брой на финансовите инструменти, за които се отнася нареждането;

 3. вид на нареждането;

 4. същност на нареждането (покупка, продажба, замяна и др.);

 5. единична цена и обща стойност на нареждането;

 6. срок на валидност на нареждането;

 7. място на изпълнение, на което да бъде изпълнено нареждането, ако клиентът определи такова;

 8. количествено изпълнение на нареждането (частично, изцяло);

 9. начин на плащане;

 10. дата, час и място на подаване на нареждането;

 11. други специфични инструкции на клиента

 12. посочване дали нареждането е подадено в резултат на инвестиционен съвет;

 13. начин на подаване на нареждането.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато нареждането се подава чрез електронна платформа за търговия, когато реквизитите на нарежданията не се посочват от инвестиционния посредник.

(4) Инвестиционният посредник присвоява уникален пореден номер на всяко постъпило нареждане, който се вписва в него.

(5) Нарежданията по ал. 1 се подават присъствено в писмена форма , освен в случаите по ал. 6 и 9. В случай на подадено писмено нареждане лицето, което го приема, вписва в него присвоения номер по ал. 4.

(6) Инвестиционният посредник може да приема нареждания за сделки с финансови инструменти, подадени по телефона, чрез друг електронен способ за комуникация от клиенти (електронна платформа или електронна поща) или по друг способ на траен носител (например посредством факс съобщение), ако това е уговорено в сключения договор по чл. 5, ал. 1. В този случай инвестиционният посредник до края на работния ден съставя документ, съдържащ данните по ал. 2, както и данните – предмет на декларациите по чл. 28, с който удостоверява съдържанието на дистанционно подаденото нареждане, като вписва в документа и присвоения номер по ал. 4.

(7) Инвестиционният посредник осигурява, че приемането и инициирането на телефонни разговори и електронна комуникация по ал. 6 няма да се осъществява чрез технически средства и/или апаратура, различни от определените за целта от инвестиционния посредник във вътрешните правила на ИП, в настоящите общи условия и/или в договора с клиента по чл. 5, ал. 1.

(8) Инвестиционният посредник изготвя и съхранява записи на всички телефонни разговори и съобщения или разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, приети или инициирани от инвестиционния посредник, които се отнасят до сключването на сделки за собствена сметка или с приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти. Инвестиционният посредник е длъжен да уведоми своите клиенти, че телефонните разговори и електронната комуникация с тях по предходното изречение ще се записват.

(9) Документите и записите, изготвени съгласно ал. 8, се съхраняват на траен носител (хартиен или електронен) по досието на съответния клиент за период не по-малко от 5 години от тяхното създаване и се предоставят на клиента при поискване.

(10) Алинея 8 не се прилага спрямо нареждане, подавано от представител, който не е представил предварително пред инвестиционния посредник документите по чл. 5, ал 3-5.

(11) Инвестиционният посредник може да приема нареждания на клиенти по ал. 1 чрез електронна система за търговия, която гарантира спазването на нормативните изисквания и осигурява достъп на клиента до определено място за изпълнение. Достъпът до системата по предходното изречение и въвеждането на нареждания от клиента се осъществява чрез уеб, компютърни и/или мобилни приложения, които осигуряват надеждна идентификация на клиента. За целите на регистрацията на клиента за достъп до електронна система за търговия, същият предоставя на ИП изискуемите декларации и заявления и заплаща съответната такса за включване.

(12) При наличие на допълнителни нормативни изисквания относно реда и формата на нареждания на клиенти извън тези по предходните алинея същите се прилагат при даване на нареждания от клиенти.

(13) Най-късно в рамките на работния ден, следващ деня, в който е изпълнено нареждането на клиент, инвестиционният посредник информира клиента за мястото, на което е било изпълнено нареждането.

(14) Инвестиционният посредник предоставя на клиента подписан екземпляр от нареждането, подадено съгласно ал. 1, освен ако то е подадено съгласно ал. 6 и 11.

Чл. 25. Подаването на нареждания по чл. 24, ал. 1 чрез пълномощник се извършва, само ако той представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация по чл. 5, ал. 4 за едногодишен срок преди подаване на нареждането. При подаване на нарежданията по чл. 24, ал. 1 във вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН адрес на управление, клон или офис на инвестиционния посредник, ако при проверка на самоличността на клиента се установи, че има промяна в личните данни и/или му е издаден нов документ за самоличност, се прилага чл. 5, ал. 6.

Чл. 26. (1) Инвестиционният посредник приема нареждания по чл. 24 само чрез лица по чл. 6, ал. 1.

(2) При приемането на нареждане лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител, като в зависимост от начина на подаване на нареждане идентификацията на клиента и неговия представител, ако има такъв, се извършва, както следва:

1. при присъствено подаване на нарежданията – посредством валиден документ за самоличност на клиента или неговия представител и официални удостоверителни документи относно съществуването, липсата на ограничения на правоспособността и представителната власт на клиент – юридическо лице, което не е регистрирано в публичен регистър, воден от българската Агенция по вписванията, като за клиент – българско търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, ИП е длъжен да извърши проверка в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, за установяване на съществуването, актуалното състояние и представителството на този клиент;

2. при подаване на нареждания по електронен път и подписани с квалифициран електронен подпис – посредством проверка на електронния подпис, като същият трябва да бъде валиден и издаден на името на клиент – физическо лице, или на съответния законен представител на клиента (личен подпис на представителя или подпис, издаден в качеството му на представляващ клиента), а за клиент – българско търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, ИП е длъжен да извърши проверка в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, за установяване на съществуването, актуалното състояние и представителството на този клиент;

3. при подаване на нареждания по телефон, посредством факс съобщения или по електронен път (електронна поща или приложения за обмен на съобщения) извън случаите по т. 2 – посредством предварително установен между Инвестиционния посредник и клиента код за идентификация, като факс съобщенията следва да бъдат подавани от предварително посочен от клиента номер; при използване на електронна поща нарежданията следва да бъдат подадени от предварително посочен от клиента електронен адрес, а при използване на други електронни средства за комуникация – от потребителска регистрация, асоциирана с клиента съгласно предварително предоставена от него информация. Информацията, необходима за идентификация на клиента, се предоставя при сключване на договора или при последваща комуникация, при която самоличността на клиента и представителя му, ако има такъв, е била установена съгласно тази алинея.

(3) Инвестиционният посредник приема нареждания и документи по чл. 25 и чл. 26 само във вписан в регистъра на инвестиционните посредници, воден от КФН, адрес на управление, клон или офис, чрез електронна система за търговия по чл. 24, ал. 11 от тези Общи условия.

Чл. 27. Инвестиционният посредник отказва да приеме нареждане, което не отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 2 или е подадено от представител, без да са спазени изискванията на чл. 25.

Чл. 28. При подаване на нареждане инвестиционният посредник изисква от клиента, съответно от неговия представител, да декларира дали:

 1. притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти – предмет на нареждането, се търгуват на регулиран пазар;

 2. финансовите инструменти – предмет на нареждане за продажба или за замяна, са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен запор;

 3. сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

Чл. 29(1) Инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият представител, откаже да подаде декларацията по чл. 28, или декларира, че сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Отказът по изречение първо се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента.

(2) Инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор.

(3) Забраната по ал. 2 по отношение на заложени финансови инструменти не се прилага в следните случаи:

 1. приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи;

 2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

(4) Забраната по ал. 2 по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че финансовите инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сетълмент на сделката, както и в други случаи, определени с наредба.

(5) Инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане на клиент за сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПМПЗФИ, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или други действащи нормативни актове.

(6) Извън случаите по предходните алинеи инвестиционният посредник отказва да изпълни нареждане на клиент, ако то е подадена в нарушение на договорните условия.

(7) Във всички случаи на отказ на инвестиционния посредник да изпълни нареждане по предходните алинеи инвестиционният посредник незабавно при констатиране на основанието за отказ уведомява клиента за отказа.

Чл. 30. (1) Клиентът може да подаде допълнително нареждане или да оттегли подадено нареждане най-късно до сключване на сделка в изпълнение на предходно подаденото нареждане.

(2) За реда и формата за подаване на допълнителни нареждания и съответно за оттегляне на подадени нареждания се прилагат изискванията на чл. 24 и 25.

(3) Инвестиционният посредник е длъжен да приеме допълнителните нареждания, съответно нарежданията за оттегляне на подадени нареждания, които отговарят на изискванията по ал. 1 и 2.

(4) Клиентът дължи плащане на всички такси, комисиони, други разноски и вреди, натрупани и/или претърпени от посредника за негова сметка до момента или в резултат на промяната или оттеглянето на нареждането по ал. 1.

Чл. 31. (1) Клиент, който подава нареждане за покупка на финансови инструменти, е длъжен да предостави на инвестиционния посредник паричните средства, необходими за плащане по сделката – предмет на нареждането, при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане.

(2) Ако правилата на мястото на изпълнение, на което ще бъде сключена сделката, допускат сключване на сделка, при която плащането на финансовите инструменти не се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, изискването за предоставяне на парични средства по предходната алинея не се прилага, ако е налице изрично писмено съгласие на продавача. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти.

(3) Изискванията на ал. 1 не се прилагат и в други случаи, предвидени в наредба.

(4) В случай, че клиентът е в забава да изпълни задължението си за депозиране на необходимите парични средства и/или за доставка на съответните финансови инструменти във връзка с изпълнено нареждане в хипотезата, когато клиентът не разполага с паричните средства/финансовите инструменти по клиентската си сметка при подаване на нареждането, инвестиционният посредник има право:

  1. в случай на нареждане от страна на клиента за покупка, да придобие финансовите инструменти съгласно нареждането за собствена сметка при спазване на законовите изисквания за това. В хипотезата, в която при закриване на такава позиция от ИП продажната цена на финансовите инструменти е по-ниска от стойността на придобиване, съгласно даденото от клиента нареждане, ИП има право на обезпечение и право на задържане върху активи на съответния клиент, съхранявани при ИП, до размера на разликата между стойността на придобиване, съгласно даденото от клиента нареждане, и продажната стойност на финансовите инструменти при закриване на позицията.

  2. в случай на нареждане от страна на клиента за продажба, да придобие необходимите финансовите инструменти за собствена сметка при спазване на законовите изисквания за това, и да ги достави за целите на сетълмента на продажбата, инициирана от клиента. В хипотезата, в която при закриване на такава позиция от ИП продажната цена на финансовите инструменти, съгласно даденото от клиента нареждане, е по-ниска от стойността на придобиването им, ИП има право на обезпечение и право на задържане върху активи на съответния клиент, съхранявани при ИП, до размера на разликата между цената на придобиването на финансовите инструменти и продажната им цена съгласно даденото от клиента нареждане.

Чл. 32. (1) Инвестиционният посредник изпълнява клиентски нареждания при следните условия:

 1. незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;

 2. незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго.

(2) Инвестиционният посредник информира непрофесионалния клиент за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

(3) В случаите, когато инвестиционният посредник е поел задължение да организира или следи за сетълмента на изпълнено от него нареждане за сметка на клиент, той извършва необходимите действия, за да осигури, че всички клиентски финансови инструменти или пари, получени при сетълмента, незабавно и точно са прехвърлени по сметки на съответния клиент.

(4) Инвестиционният посредник няма право да злоупотребява с информация за неизпълнени клиентски нареждания и предприема всички необходими мерки за предотвратяване на такава злоупотреба от всяко лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.

Чл. 33. (1) Инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добрия резултат съобразно подаденото от клиента нареждане в съответствие с Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник.

(2) Инвестиционният посредник е изпълнил задължението да изпълни нареждането в най-добър интерес на клиента, ако е предприел достатъчни стъпки да установи най-добрата за клиента цена съгласно условията на нареждането, размер на разходите, бързина на изпълнение на нареждането, вероятност за изпълнение и сетълмент, размер, естество, както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането, като относителната значимост на тези фактори се определя съобразно следните критерии:

 1. характеристиките на клиента, включително дали е определен като непрофесионален или професионален клиент;

 2. характеристиките на нареждането на клиента;

 3. характеристиките на финансовите инструменти, предмет на нареждането;

 4. характеристиките на местата на изпълнение, към които нареждането може да бъде насочено за изпълнение.

(3) При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, възможно най-добрият резултат се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението. Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, такси за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платени на трети лица, участващи в изпълнението на нареждането.

(4) За постигане на възможно най-добрия резултат в случаите, когато съществува повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане във връзка с финансови инструменти и при извършване на преценка и сравнение на резултатите, които могат да бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на нареждането на всяко от местата за изпълнение, посочени в политиката за изпълнение на нареждания на посредника, които са подходящи за изпълнението му, се вземат предвид комисионната на посредника и разходите за изпълнение на нареждането на всяко от възможните места за изпълнение.

(5) Инвестиционният посредник не може да изпълнява нареждания за сметка на клиенти, ако те не са дали своето предварително съгласие със следваната политика от посредника.

(6) Когато политиката за изпълнение на нареждания предвижда възможност нареждания на клиенти да се изпълняват и извън регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, нарежданията могат да бъдат изпълнявани по този начин, само ако клиентите на посредника са предварително уведомени и са дали изрично съгласие за това.

(7) Инвестиционният посредник е длъжен да изпълнява клиентските нареждания съобразно приетата политика за изпълнение и своевременно да уведомява клиента за промени в тази политика.

(8) По искане на клиент инвестиционният посредник е длъжен да докаже, че е изпълнил нарежданията съобразно обявената политика.

(9) При конкретни инструкции от страна на клиента инвестиционният посредник трябва да изпълни нареждането, следвайки тези инструкции. Инвестиционният посредник е изпълнил задължението си да действа за постигане на най-добър резултат за своите клиенти, ако е изпълнил нареждането или специфичен аспект на нареждането, следвайки специални инструкции на клиента. Клиентът се съгласява, че всички специални инструкции могат да попречат на посредника да предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на нареждания на клиенти в съответствие с политиката за изпълнение на нареждания, за тази част от нареждането, до която се отнасят специалните инструкции.

Чл. 34. (1) Инвестиционният посредник може да изпълнява нареждане на клиент или сделка за собствена сметка, като ги обединява с други клиентски нареждания, при спазване на политиката за разделяне на нареждания, част от Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник, при следните условия:

 1. обединението на нарежданията и сделките няма да е във вреда на който и да е от клиентите, чиито нареждания се обединяват;

 2. инвестиционният посредник е разяснил на всеки клиент, чиято поръчка се обединява, че обединяването може да е неизгодно за клиента във връзка с конкретното нареждане.

(2) В случаите, когато инвестиционният посредник обединява нареждане на клиент с едно или повече други клиентски нареждания и така обединеното нареждане е изпълнено частично, той разпределя свързаните сделки – резултат от изпълнение на нареждането, съгласно приетата от него политика за разделяне на нареждания.

(3) Инвестиционен посредник, който е обединил сделка за собствена сметка с едно или повече нареждания на клиенти, няма право да разделя сключените сделки по начин, който е във вреда на клиента.

(4) Инвестиционният посредник прилага процедура за избягване на повторно разпределяне на сделки за собствена сметка, изпълнени съвместно с клиентски нареждания, когато това е във вреда на клиента. Процедурата по изречение първо е част от политиката за разпределяне на нареждания по ал. 1.

(5) В случаите, когато инвестиционният посредник обединява клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично, той разпределя сделките за сметка на клиента с предимство. Ако инвестиционният посредник може обосновано да докаже, че без обединението не би могъл да изпълни нареждането на клиента при такива изгодни за него условия или че въобще не би могъл да го изпълни, той може да разпредели сключената сделка пропорционално между себе си и клиента съобразно политиката си за разделяне на нареждания.

Чл. 35. В случай че инвестиционният посредник сключи сделката при условия, по-благоприятни от установените от клиента, цялата изгода принадлежи на клиента.

Чл. 36. Инвестиционният посредник може да сключва и изпълнява сделка за сметка на клиент, договаряйки сам със себе си (като насрещна страна или като представител на насрещната страна).

Чл. 37. Когато сделката се сключва на регулиран пазар на финансови инструменти, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за сключването и изпълнението се прилагат правилата на съответния регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия.

Чл. 38. (1) Инвестиционният посредник изпраща по реда на чл. 61, ал. 1 на непрофесионалния клиент, в изпълнение на чието нареждане е сключил сделка, при първа възможност, но не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката, потвърждение за сключената сделка със съдържанието по чл. 45 от Наредба № 38. Ако потвърждението е прието от инвестиционния посредник чрез трето лице, уведомяването на клиента се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който инвестиционният посредник е получил потвърждението от третото лице.

(2) Алинея 1 не се прилага, ако потвърждението съдържа същата информация както потвърждението, което незабавно е изпратено на клиента от друго лице.

(3) Когато сделката е сключена за сметка на професионален клиент, инвестиционният посредник незабавно му предоставя по реда на чл. 61, ал. 1 съществената информация за сключената сделка.

(4) Ако сетълментът не бъде извършен на посочената дата или възникне друга промяна в информацията, съдържаща се в потвърждението, инвестиционният посредник уведомява клиента по подходящ начин до края на работния ден, в който посредникът е узнал за промяната.

(5) Инвестиционният посредник предоставя на клиента при поискване информация за статуса на поръчката и за нейното изпълнение.

(6) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за поръчки на клиенти с предмет облигации за финансиране на споразумения за ипотечни заеми, по които страна са тези клиенти, при които потвърждението за сделката ще се направи в същия момент, когато се съобщават условията по ипотечния заем, но не по-късно от един месец от изпълнението на поръчката.

(7) В случай на подадени поръчки за непрофесионален клиент с предмет дялове или акции на предприятия за колективно инвестиране, които се изпълняват периодично, инвестиционният посредник предприема действията по ал. 1 или предоставя на клиента най-малко веднъж на 6 месеца информацията, която следва да се съдържа в потвърждението, във връзка с тези сделки.

(8) В случая по чл. 24, ал. 11 потвърждението по ал. 1, съответно информацията по ал. 3, се предоставят на клиента чрез електронната система.

Чл. 39. Потвърждението за сключена сделка, което инвестиционният посредник изпраща на клиента, е окончателно и обвързва клиента със сделката, освен когато е налице очевидна фактическа грешка.

Чл. 40. (1) В случай, че инвестиционният посредник действа от името на клиента, правата и задълженията се пораждат в правната сфера на клиента със сключването на сделката.

(2) В случай, че инвестиционният посредник действа от свое име, правата и задълженията по сключената сделка са пораждат в правната сфера на клиента с тяхното прехвърляне.

Чл. 41. (1) Изискванията на чл. 24 – 33, 38 и 39 се прилагат съответно в отношенията между инвестиционния посредник и клиента по договор за предоставяне на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 1.1.

(2) При извършване на услуги по ал. 1 инвестиционният посредник, когато предава на други лица нареждания на свои клиенти за изпълнение, действа съобразно най-добрия интерес на клиента, при спазване на съответните приложими към тази дейност правила, част от Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник.

Раздел ІІІ.

Управление на портфейл

Чл. 42. (1) При изпълнение на договор по чл. 5, ал. 1 за управление на портфейл инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиента по собствена инициатива, без нареждания на клиента, при спазване на установеното в договора и съгласно чл. 15а.

(2) С подписването на конкретния договор клиентът предварително дава потвърждението си за всяка операция или сделка, извършена от инвестиционния посредник съгласно договора.

(3) Финансовите инструменти и паричните средства на клиента се управляват изцяло за негова сметка и риск. При управление на портфейл инвестиционният посредник отговаря само за добросъвестното и компетентно изпълнение на договорните задължения, но не и за постигнатия за клиента краен финансов резултат.

Чл. 43. При управление на портфейл на клиент посредникът прилага подходящ метод за оценка и сравнение като общоприет еталон в зависимост от инвестиционните цели на клиента и видовете финансови инструменти, включени в клиентския портфейл, по такъв начин, че клиентът, ползващ услугата, да може да оцени изпълнението на услугата от инвестиционния посредник.

Чл. 44. (1) При управление на портфейл инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добрия резултат за клиента съобразно Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник и при съответно прилагане на чл. 33.

(2) При управление на портфейл, когато инвестиционният посредник подава нареждания за изпълнение на друго лице по взети от него решения за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиента, действа съобразно най-добрия интерес на клиента, при спазване на съответните приложими към тази дейност правила, част от Политиката за изпълнение на нареждания на инвестиционния посредник.

Чл. 45. (1) При управление на портфейл инвестиционният посредник предоставя на траен носител периодичен отчет относно извършените за сметка на клиента дейности, свързани с управлението на портфейл, освен ако такъв се предоставя на клиента от трето лице.

(2) За непрофесионалните клиенти отчетът по ал. 1 се предоставя веднъж на шест месеца и съдържа актуализирано изявление и обосновка на начина, по който инвестицията отговаря на предпочитанията, потребностите и други характеристики на непрофесионалния клиент, както и информацията по чл. 46, ал. 2 от Наредба № 38. По изрично искане на клиента отчетът по предходното изречение се предоставя на три месеца. Ако в договора между инвестиционния посредник и клиента се допуска ливъридж при управлението на портфейла, отчетът се предоставя ежемесечно. Отчетът се предоставя веднъж годишно, ако по искане на клиента се предоставя потвърждение за всяка сключена сделка при условията на чл. 38, ал. 1 и 2. В случая по предходното изречение отчетът се предоставя на шест месеца, ако при управлението се сключват сделки с финансови инструменти по чл. 4 , т. 4 – 10 ЗПФИ.

(3) За професионалните клиенти отчетът по ал. 1 се предоставя на шест месеца. Отчетът се предоставя веднъж годишно, ако по искане на клиента се предоставя потвърждение за всяка сключена сделка по реда на чл. 61, ал. 1, съдържащо съществената информация за сделките, незабавно след тяхното сключване.

(4) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, за чиято сметка управлява портфейл, когато има непокрити отворени позиции по условни сделки.

(5) В случаите, когато инвестиционен посредник извършва сделки във връзка с управление на портфейл за сметка на непрофесионален клиент или води сметки за такива клиенти, които включват непокрити позиции по сделки или прехвърляния, зависещи от бъдещи условни събития, инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, когато загубите надхвърлят предварително определените по споразумение с клиента прагове. Уведомлението по изречение първо се извършва не по-късно от края на работния ден, в който тези прагове са надхвърлени, или когато това е станало в неработен ден – до края на следващия работен ден.

чл. 45а. Инвестиционният посредник може да информира клиента, че ще извършва периодична оценка и извън случаите на предоставяне на услуги по управление на портфейл. В този случай периодичният отчет съдържа актуализирано изявление и обосновка на начина, по който инвестицията отговаря на предпочитанията, потребностите и други характеристики на непрофесионалния клиент.

Чл. 46. При управление на портфейл съответно се прилагат чл. 36, 39 и 40.

Раздел ІV.

Съхраняване на клиентски активи

Чл. 47. ИП поддържа отчетност и води сметки за финансовите инструменти и паричните средства само на клиенти, с които има сключен договор за извършване на сделки с финансови инструменти за тяхна сметка.

Чл. 48 (1) Инвестиционният посредник поддържа отчетност и води сметки за предоставените, съответно придобитите в изпълнение на договора по чл. 5, ал. 1, клиентски финансови инструменти, парични средства и други активи.

(2) Инвестиционният посредник отделя своите финансови инструменти и парични средства от тези на своите клиенти.

(3) ИП не може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.

(4) ИП не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, както и с ценни книжа, които са базови спрямо депозитарни разписки.

Чл. 49. (1) Инвестиционният посредник съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице.

(2) Инвестиционният посредник открива на клиента подсметка в депозитарна институция на основата на договора по чл. 5, ал. 1 и в съответствие с предвидените в него условия.

(3) Инвестиционният посредник, когато открива сметка за финансови инструменти на свой клиент при трето лице, трябва да полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и при определяне на условията по договора с него да съхранява финансовите инструменти на клиента, както и периодично при необходимост, но най-малко веднъж годишно, да преразглежда със същата грижа избора на това лице и условията, при които то съхранява финансовите инструменти на клиента. В изпълнение на тези свои задължения инвестиционният посредник отчита опита и пазарната репутация на третото лице, както и всички законодателни изисквания или пазарни практики, свързани с държането на съответните финансови инструменти, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите.

(4) Инвестиционният посредник депозира финансови инструменти на клиенти само в лица по ал. 2 в юрисдикции, в които тези лица и дейността по съхранение на финансови инструменти за сметка на трето лице подлежат на специална регулация и надзор. В случай, че инвестиционният посредник предвижда съхраняването на финансови инструменти на клиент при трето лице в държава, чието законодателство предвижда специална регулация и надзор относно съхраняването на финансови инструменти за сметка на друго лице, инвестиционният посредник не може да предостави за съхранение клиентските финансови инструменти при лице от тази държава, което не подлежи на предвидените от местното законодателство регулация и надзор.

(5) Инвестиционният посредник няма право да депозира финансови инструменти на клиент при трето лице по ал. 2 в трета държава, чието законодателство не регулира държането и съхраняването на финансови инструменти за сметка на трето лице. Ограничението по предходното изречение не се прилага, ако е налице някое от следните условия:

 1. естеството на финансовите инструменти или на инвестиционните услуги, предоставяни във връзка с тези инструменти, изисква съхраняването им при такова трето лице в трета държава;

 2. професионален клиент писмено поиска финансовите му инструменти да бъдат съхранявани при такова трето лице в трета държава.

(6) Изискванията по ал. 4 и 5 се прилагат и при възлагане от страна на лицето по ал. 2 на важни оперативни функции, свързани с държането и съхранението на финансови инструменти, на трето лице.

(7) Инвестиционният посредник предприема необходимите действия, за да осигури, че съхраняването на финансови инструменти на негови клиенти при трето лице се извършва по начин, който гарантира идентифициране на клиентските финансови инструменти отделно от финансовите инструменти на инвестиционния посредник и на третото лице, чрез воденето на сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на това трето лице или чрез прилагането на други равностойни мерки, осигуряващи същото ниво на защита. В случай че приложимото законодателство към дейността на третото лице не позволява спазването на изискванията по предходното изречение, инвестиционният посредник предприема подходящи мерки за гарантиране на правата на клиента във връзка със съхраняваните при третото лице финансови инструменти, включително като открива отделни от своята сметка сметки за финансовите инструменти на клиенти, които третото лице води на името на инвестиционния посредник, но за чужда сметка.

Чл. 50. Ако в изпълнение на договора по чл. 5, ал. 1 клиентът предоставя на инвестиционния посредник безналични държавни ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите, те се водят в регистрите на Българската народна банка, съответно на първичен дилър на държавни ценни книжа, на името на клиента или на инвестиционния посредник съгласно предвиденото в договора и при спазване изискванията на нормативните актове, уреждащи държавния дълг.

Чл. 51. (1) Инвестиционният посредник приема плащания в брой от клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и парични средства, необходими за плащане по сделка с финансови инструменти, съответно извършва плащания към клиенти, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

(2) Инвестиционният посредник депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно ЗКИ, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС, или в трета държава, или квалифициран фонд на паричния пазар най-късно до края на следващия работен ден.

(3) Инвестиционният посредник разглежда нуждата от диверсификация на паричните средства на клиентите, съхранявани при лице по ал. 2, и когато е целесъобразно, ги депозира в повече от едно лице, за да защити правата на клиентите. Инвестиционният посредник може да депозира паричните средства на своите клиенти в лицата по ал. 2, с които се явява свързано лице, само ако клиентите са дали писмено съгласие за това.

(4) В случай, че паричните средства на клиента са депозирани в кредитна институция, същите се съхраняват по индивидуални сметки на клиентите или по клиентски сметки към сметка на ИП.

(5) Инвестиционният посредник, който депозира паричните средства на свой клиент в лице по ал. 1, трябва да полага дължимата грижа за интересите на клиента при определяне на това лице и условията по сключените договори за съхранение на паричните средства на клиента в нея, както и периодично, но най-малко веднъж годишно, да преразглежда със същата грижа избора на тази кредитна институция, съответно квалифициран фонд на паричния пазар, и условията, при които тя държи паричните средства на клиента. В изпълнение на тези свои задължения ИП отчита опита и пазарната репутация на лицето по ал. 2 с оглед гарантиране на защитата на правата на клиентите, както и всички законови и регулаторни изисквания или практики, свързани с държането на паричните средства, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите.

(6) Инвестиционният посредник има право да депозира паричните средства на клиента в квалифициран фонд на паричния пазар, само ако клиентът се съгласи изрично в писмена форма на такъв начин на съхраняване на предоставените от него парични средства, след като е бил уведомен писмено от инвестиционния посредник, че средствата му няма да се държат в съответствие с изискванията за защита на паричните средства на клиенти по Наредба № 58 и ЗПФИ.

(7) Инвестиционният посредник предприема необходимите действия, за да осигури, че депозираните съгласно ал. 2 парични средства на клиенти се водят по индивидуални сметки или сметка на клиентите, отделно от паричните средства на инвестиционния посредник. В договора, сключен между инвестиционния посредник и лицето по чл. 93, ал. 1 от ЗПФИ, изрично се посочва, че в откритата сметка се съхраняват клиентски парични средства и че тези средства не подлежат на запориране за задължения на инвестиционния посредник. В случай че приложимото законодателство към дейността на лицето, в което са депозирани паричните средства, не позволява спазването на изискванията по предходните изречения, инвестиционният посредник предприема подходящи мерки за гарантиране на правата на клиента във връзка с депозираните парични средства, включително чрез откриване на обща сметка за парични средства на клиенти, която това лице води на името на инвестиционния посредник, но за чужда сметка.

Чл. 52. (1) Освен в случаите, определени с Наредба № 58, инвестиционният посредник няма право да използва:

 1. за своя сметка паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти;

 2. за сметка на свой клиент парични средства или финансови инструменти на други клиенти;

 3. за сметка на клиент свои парични средства или финансови инструменти.

(2) Инвестиционният посредник няма право да сключва сделки за финансиране на ценни книжа с държани от него финансови инструменти на клиенти или по друг начин да използва за собствена сметка или за сметка на друг клиент такива финансови инструменти, освен ако клиентът е дал предварително своето изрично съгласие за използване на финансовите му инструменти при определени условия и използването на финансовите инструменти се осъществява при спазване на тези условия. Съгласието по предходното изречение следва да бъде дадено писмено и се съхранява на траен носител.

(3) Инвестиционният посредник няма право да сключва сделки за финансиране на ценни книжа с финансови инструменти на клиенти, държани в обща клиентска (омнибус) сметка при трето лице, или по друг начин да използва за собствена сметка или за сметка на друг клиент такива финансови инструменти. Забраната по изречение първо не се прилага, ако са спазени изискванията по ал. 2 и най-малко едно от следните условия:

 1. всички клиенти, чиито финансови инструменти се съхраняват заедно в общата (омнибус) сметка, предварително са дали изрично съгласие в съответствие с ал. 2;

 2. инвестиционният посредник е установил процедури, гарантиращи, че се използват само финансови инструменти на клиенти, които предварително са дали изрично съгласие за това в съответствие с ал. 2, както и механизми за контрол относно спазването на това изискване.

(4) В случаите по ал. 3 във водената от инвестиционния посредник отчетност се включва информация за клиента, по чието нареждане са използвани финансовите инструменти, както и за броя и вида на използваните финансови инструменти на всеки клиент, с оглед правилното разпределяне на евентуални загуби.

Чл. 53. (1) Инвестиционният посредник поддържа отчетност и води сметки на финансови инструменти и парични средства на клиенти по начин, който:

1. му позволява във всеки момент незабавно да разграничи държаните за един клиент активи от активите на останалите клиенти на инвестиционния посредник, както и от собствените активи на ИП;

2. отразява точно финансовите инструменти и паричните средства, държани за клиентите;

3. да е възможно сметките да бъдат документално проследими (одитна пътека).

(2) Инвестиционният посредник редовно равнява сметките и записите по ал. 1, водени от него, с тези, водени от трети лица по чл. 49, ал. 1 или чл. 51, ал. 2, при които се държат активите на посредника и на клиентите му, като равняването за паричните средства е ежедневно, а за финансовите инструменти е редовно, но не по-малко от веднъж седмично, и се извършва по ред и начин, определени във вътрешните правила на ИП.

Чл. 54. (1) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти от кое трето лице и къде могат да бъдат съхранявани предоставените на посредника пари и/или финансови инструменти. Уведомлението по изречение първо включва и посочване на отговорността на инвестиционния посредник по националното законодателство за всяко действие или бездействие на лицето, което държи клиентските пари и/или финансови инструменти, и последиците за клиента от несъстоятелност на това лице.

(2) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за възможността финансовите му инструменти да бъдат съхранявани в обща сметка при трето лице, когато националното законодателство допуска такава възможност. Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за случаите, когато националното законодателство не позволява финансовите инструменти на клиента, държани от трето лице, да бъдат отделени от финансовите инструменти на това трето лице или на инвестиционния посредник. Уведомленията трябва да съдържат и изрично посочване на рисковете за клиента, произтичащи от обстоятелствата по предходните изречения.

(3) Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента или потенциалния клиент, когато сметките, които съдържат негови пари и финансови инструменти, подлежат или ще подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка. Уведомлението трябва да посочва, че правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства, могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.

(4) Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента за:

 1. наличието на право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;

 2. наличието на право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;

 3. съществуването и условията, при които инвестиционният посредник има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари;

 4. възможността депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, когато това е приложимо.

(5) Преди да сключи сделка за финансиране на ценни книжа с предмет финансови инструменти, държани за сметка на непрофесионален клиент, или преди да използва по какъвто и да е друг начин тези финансови инструменти за своя сметка или за сметка на друг клиент, инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалния клиент по реда на чл. 56, ал. 1 и в разумен срок преди използването на финансовите инструменти ясна, пълна и точна информация за задълженията и отговорностите на посредника във връзка с използването на финансовите инструменти, включително условията за тяхното връщане и свързаните с това рискове.

(6) В случай че приложимото законодателство към дейността на лицето, в което са депозирани паричните средства на клиента, не изключва възможността за предприемане на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на негови финансови инструменти и/или парични средства, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента, инвестиционният посредник предоставя на клиента своевременно достатъчна информация за съществуването на такъв риск.

Чл. 55. (1) Когато инвестиционният посредник държи пари или финансови инструменти на клиент, той му предоставя по реда на чл. 61, ал. 1 най-малко веднъж годишно отчет със съдържание съгласно чл. 49, ал. 1 и 2 от Наредба № 38, освен ако съдържанието на този отчет не е отразено в друг периодичен отчет до клиента.

(2) Инвестиционен посредник, който държи финансови инструменти или парични средства на клиенти и предоставя услугата управление на портфейл, може да включи отчета по ал. 1 в съдържанието на отчета по чл. 45, ал. 1.

Чл. 56. Инвестиционният посредник уведомява клиента си по реда на чл. 61, ал. 1, когато за него възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, най-късно до края на първия работен ден, следващ деня, в който по отношение на държани от инвестиционния посредник финансови инструменти на този клиент е настъпило обстоятелство по чл. 145, ал. 1 от същия закон в резултат на извършени от инвестиционния посредник сделки с финансови инструменти за сметка на клиента, включително при управление на портфейл.

Чл. 57. (1) Активите на клиенти, които инвестиционният посредник държи, администрира или управлява за тяхна сметка, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите срещу невъзможност инвестиционният посредник да върне активите по причини, пряко свързани с финансовото му състояние, в следните случаи:

 1. спрямо инвестиционният посредник е открито производство по несъстоятелност;

 2. КФН е отнела лиценза на инвестиционния посредник на основание трайно влошено финансово състояние и невъзможност на инвестиционния посредник да изпълнява задълженията си;

 3. КФН е установила с решение по чл. 77б, ал. 2 ЗППЦК, че са налице едновременно следните условия:

  1. финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите; и

  2. по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.

(2) Клиентът има право на компенсация в размер 90 на сто от стойността на вземането му от инвестиционния посредник, определена към датата на настъпване на обстоятелството по ал. 1, но не повече от 40 000 лева. Оценката на клиентските активи по смисъла на чл. 77в, ал. 2 ЗППЦК се извършва при условия и по ред, установени с наредба. За определени в чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК категории клиенти, включително професионалните клиенти, компенсация не се изплаща. Не се изплаща компенсация и за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари”, за които деецът е осъден с влязла в сила присъда.

(3) При сключване на договора по чл. 5, ал. 1 инвестиционният посредник уведомява клиента за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, включително за нейния обхват и за гарантирания размер на клиентските активи, като му предоставя и данни за условията и реда за компенсиране на клиентските активи от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

(4) Инвестиционният посредник предоставя и допълнителна информация с обхвата по ал. 3 при поискване от клиента.

Раздел IVа.

Договори за финансови обезпечения

Чл. 61а. (1) Инвестиционният посредник не може да сключва с непрофесионални клиенти договори за финансови обезпечения с прехвърляне на собствеността върху обезпечението с цел обезпечаване на настоящи, бъдещи, определени, условни или очаквани задължения на клиента.

(2) Инвестиционният посредник има право да сключи договор за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението с професионален клиент в случаите на задължения на клиента към посредника, когато предмет на обезпечението са клиентските активи, само ако въз основа на анализа по ал. 3 заключи, че този договор е подходящ за клиента, и клиентът е дал предварително изричното си съгласие за използване на активите му.

(3) Инвестиционният посредник изготвя писмен анализ относно целесъобразността от сключването на такъв договор, като взема предвид следните фактори и включва:

1. дали връзката между задължението на клиента към посредника и използването на договора за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението е слаба, включително дали вероятността за възникване на задължение на клиента към посредника е ниска или незначителна;

2. дали размерът на паричните средства или финансовите инструменти на клиента, предмет на договора за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението, надвишава значително задължението на клиента или е неограничен, включително дали се допуска предоставяне на такова обезпечение, без клиентът да има задължение към посредника, и

3. дали финансовите инструменти или паричните средства на всички клиенти са предмет на договори за финансови обезпечения с прехвърляне на собствеността върху обезпечението независимо какво задължение има всеки клиент към посредника;

4. дали договорът за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението е подходящ за клиента;

5. какви са рисковете и ефектът върху финансовите инструменти и паричните средства на клиента от сключване на такъв договор.

(4) Инвестиционният посредник уведомява професионалните клиенти и приемливите насрещни страни за рисковете и ефекта върху финансовите инструменти и паричните средства на клиента от съответния договор за финансово обезпечение с прехвърляне на собствеността върху обезпечението.

Раздел V.

Дейност на регистрационен агент

Чл. 58. (1) Инвестиционният посредник извършва дейност на регистрационен агент въз основа на писмен договор с клиента, когато подава в съответните депозитарни институции данни и документи за регистриране на:

  1. сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;

  2. прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;

  3. промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

(2) В случаите по ал. 1 лицата, съответно техните представители, подписват необходимите документи в присъствието на лице по чл. 6, ал. 1, след като бъде проверена самоличността им по реда на чл. 6, ал. 2.

(3) Копие от документа за самоличност на лицата, съответно на техните представители, заверени от тях и от лицето по чл. 6, ал. 1, което сключва договора за инвестиционния посредник по реда на чл. 5, ал. 5, а в случаите по ал. 1, т. 1 – декларация от страните по сделката, съответно от техните пълномощници, че не извършват и че не са извършвали по занятие сделки с финансови инструменти в едногодишен срок преди сключване на договора, и декларация по чл. 28, остават в архива на инвестиционния посредник и се съхраняват по досието на съответния клиент за законоустановения срок.

(4) Договорът по ал. 1 може да се сключи по реда на чл. 6, ал. 5 – 13.

(5) Прехвърлителят и приобретателят на финансовите инструменти могат да бъдат представлявани пред инвестиционния посредник, който извършва дейност на регистрационен агент, от лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно, при спазване изискванията на чл. 5, ал. 4.

(6) Инвестиционният посредник отказва да сключи договора по ал. 1 при наличие на основанията по чл. 58 от Наредба № 38.

(7) По искане на продавача и при съгласие на купувача при покупко-продажба на безналични финансови инструменти по ал. 1, т. 1 сумата, представляваща продажната цена по сделката, се депозира при инвестиционния посредник – регистрационен агент до регистрирането на сделката в Централния депозитар. Инвестиционният посредник уведомява страните по сделката за тази възможност.

Раздел VI.

Възнаграждение

Чл. 59. (1) Инвестиционният посредник обявява в тарифа стандартното си комисионно възнаграждение по договорите с клиенти, както и вида и размера на разходите за клиентите, ако те не се включват във възнаграждението. Тарифата се излага на видно и достъпно място в помещенията, в които посредникът приема клиенти и се публикува на интернет страницата на посредника.

(2) Изменения и допълнения на тарифата следва да бъдат публикувани на видно място на интернет страницата на посредника, като трябва да съдържат и информация за датата на приемането им и датата на влизането им в сила. Публикуването на Тарифата на интернет страницата на посредника се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането й в сила.

(3) При несъгласие с измененията и допълненията в тарифата клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на тарифата, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

(4) Клиентът е длъжен да заплати на инвестиционния посредник възнаграждение за всяка изпълнена сделка съгласно тарифата по ал. 1 и по ред и при условия, уговорени в конкретния договор между страните.

(5) Когато инвестиционният посредник се задължи да отговаря лично за изпълнението на задълженията на трето лице по сделка, сключена в интерес на клиента, той има право и на допълнително възнаграждение, което се уговаря писмено между страните.

(6) Инвестиционният посредник има право на допълнително възнаграждение, което се уговаря писмено, за събраните от него суми на клиента.

(7) В случай на посредничество, инвестиционният посредник има право на възнаграждение и от двете страни по сделката.

(8) Разходите на клиента, които не се включват във възнаграждението на инвестиционния посредник съгласно тарифата по ал. 1, се определят с конкретния договор.

(9) Дължимото възнаграждение се изплаща в срок до 3 (три) дни след изпълнението на сделката, освен ако страните са уговорили друго.

(10) Безкасовото плащане се счита за извършено към момента, в който е заверена банковата сметка на инвестиционния посредник.

(11) При обективна невъзможност за изпълнение на отделна сделка клиентът дължи направените от инвестиционния посредник разноски и възнаграждение, съответно на извършената работа.

Раздел VII.

Обмен на информация между страните

Чл. 60. (1) В отношенията си с клиенти инвестиционният посредник установява българският език като основен език за водене на кореспонденция, предоставяне на документи, извършване на уведомления, както и всеки друг вид обмен на информация. В конкретните договори по чл. 5, ал. 1 може да бъде установен и английският език като език, на който да бъде осъществяван обмен на информация между страните. За удобство, Общите условия могат да се предоставят и на английски език като тази версия отразява пълно и точно съдържанието и значението на българския оригинал, който е водещ за значението, тълкуването и интерпретацията.

(2) При липса на специални изисквания в нормативен акт, тези общи условия или сключения между страните договор, страните могат да обменят информация в писмена или устна форма. Инвестиционният посредник съхранява получената и изпратената в писмен вид информация, както и записи на проведените с клиента телефонни разговори и електронната кореспонденция между страните във връзка с изпълнението на договора по чл. 5, ал. 1, по досието на клиента.

чл. 60а. (1) ИП предоставя на клиента веднъж годишно в обобщен вид информация за разходите и таксите съгласно чл. 71, ал. 6 ЗПФИ, която включва:

1. всички разходи и такси за инвестиционните и допълнителните услуги, включително за инвестиционни съвети;

2. разходите, свързани с препоръчания, предлаган или продаден на клиента финансов инструмент;

3. начина на плащане на разходите и таксите;

4. всички плащания към трети лица.

(2) Информацията по ал. 1 се представя по такъв начин, че клиентът да разбере общите разходи, както и техния общ ефект върху възвръщаемостта на инвестицията, включително възможността да поиска подробна разбивка на разходите по пера.

чл. 60б. Инвестиционният посредник предоставя на клиента отчети за предоставяните услуги на траен носител съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565. Отчетите включват информация, която е съобразена с вида и сложността на съответните финансови инструменти и с характера на предоставяната услуга, както и информация за разходите, свързани със сделките и услугите, извършени за сметка на клиента.

Чл. 61. (1) При изпълнение на посочено в тези общи условия задължение на инвестиционният посредник да предоставя информация, същата се предоставя на траен носител – хартиен носител или по друг начин, за който са спазени следните изисквания:

 1. предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;

 2. клиентът изрично е предпочел този начин за предоставяне на информация пред предоставянето й на хартиен носител.

(2) Когато информацията се предоставя на клиенти чрез интернет страницата на посредника и не е адресирана до конкретен клиент, тя трябва да отговаря на следните условия:

 1. предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;

 2. клиентът изрично се е съгласил с този начин на предоставяне на информацията;

 3. клиентът е уведомен чрез електронен способ за адреса на интернет страницата на посредника и мястото на страницата, където се намира тази информация;

 4. информацията е актуална;

 5. информацията е достъпна непрекъснато на интернет страницата на посредника за времето, обикновено необходимо на клиентите да се запознаят с нея.

(3) Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента, ако са налице данни, че клиентът има редовен достъп до интернет. Счита се, че клиентът има редовен достъп до интернет, ако предостави адрес на електронна поща за нуждите на установените отношения с инвестиционния посредник.

Раздел VІII.

Отговорност

Чл. 62. (1) Отговорността на страните за неизпълнението на договорните им задължения се определя с конкретния договор и ИП няма да носи отговорност за постигнатия от клиента краен финансов резултат.

(2) ИП не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи от клиент в резултат на забавяне или невъзможност за изпълнение на негово нареждане, вследствие на умишлено или неволно действие на самия клиент или трета страна.

(3) Клиентът поема съзнателно и в пълен размер риска, свързан с всяка сделка с финансови инструменти, която ИП е осъществил в изпълнение на клиентско нареждане, или при управление на портфейл на клиента, съответно ИП би могло да носи отговорност за претърпени от клиента вреди, само когато те са причинени от неправомерни действия или груба небрежност на своите служители.

Раздел IX.

Уреждане на спорове

Чл. 63. Възникналите между страните спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на Общите условия и конкретния договор се уреждат по взаимно съгласие, а в случай, че такова не се постигне, спорът се отнася за решаване от компетентния съд.

Раздел X.

Неуредени въпроси

Чл. 64. (1) Други условия и срокове, непосочени в тези общи условия, както и възнаграждението на инвестиционния посредник и разходите за клиента, невключени във възнаграждението, когато не се определят съгласно тарифата по чл. 59, се определят с договора по чл. 5, ал. 1.

(2) За неуредените в Общите условия и конкретния договор с клиента по чл. 5, ал. 1 въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Заключителни разпоредби

§ 1. Общите условия са съставени в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

§ 2. Общите условия са приети от Съвета на директорите на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД с решение съгласно Протокол от 16.05.2018 г. и са изменени от Съвета на директорите на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД с решение съгласно Протокол от 29.06.2018 г.

§ 3. Общите условия отменят изцяло досега действащите Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД, които са приети на заседание на Съвета на директорите на „Загора Финакорп” АД, проведено на 31.10.2007 г., изменени на заседания на Съвета на директорите на „Загора Финакорп” АД, проведени на 14.08.2009 г., 10.04.2014 г., 22.03.2016 г., 24.11.2016 г.

§ 4. (1) (изм. с решение на СД от 29.06.2018 г.) След одобряването им от КФН, общите условия ще се прилагат към договори с клиенти, сключвани от 04.08.2018 г. нататък.

(2) (изм. с решение на СД от 29.06.2018 г.) Общите условия се прилагат и към договори с клиенти, сключени преди 04.08.2018 г., ако на клиентите по тези договори са били съобщени чрез публикуване на видно място на интернет страницата на инвестиционния посредник в срок не по-кратък от един месец преди влизането в сила на тези Общи условия и ако клиентите не са възразили срещу тях преди датата на влизането им в сила (чл. 11, ал. 2).

(3) (изм. с решение на СД от 29.06.2018 г.) В случай, че клиентите по договори, сключени преди 04.08.2018 г. не са съгласни с приетите Общи условия, в срока по предходната алинея следва да възразят писмено пред Инвестиционния посредник, в резултат на което сключените договори се прекратяват в съответствие с процедурата по чл. 11 и 12 от тези Общи условия, а клиентът няма да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

Представляващи ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД:

_____________________________

Даниел Руменов Гаргов

_____________________________

Тенчо Христов Лилянов

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП 13 / 30