Услуги

ЛИЦЕНЗИРАН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
●ЗАГОРА ФИНАКОРП● АД

предоставя на своите клиенти възможността да търгуват на Българска фондова борса,
като им осигурява бързо, коректно и качествено обслужване
ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
Управлението на риска за околната среда е все по-важен елемент от бизнес операциите за енергоемките отрасли. Северноамериканските и европейските договори за околната среда и емисиите осигуряват начин за хеджиране на експозицията и за намаляване на риска от екологична опасност.
ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД търгува с емисии ,договори за квоти и сертифицирани намаления на емисиите, които помагат на участниците да се съобразят със системата за търговия с емисии на ЕС (EU ETS), политиката на Европейския съюз за борба с изменението на климата и намаляване на емисиите на промишлени парникови газове.
СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА

  • Покупко-продажба на акции и облигации на пода на „Българска фондова борса.“ АД
  • Покупко-продажба на акции на извънборсов пазар.

СДЕЛКИ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Покупко-продажба на компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове на пода на „Българска фондова борса“ АД.
Собствена безплатна платформа за индивидуални инвеститори.
За инвеститорите, които желаят сами да търгуват на „Българска фондова борса“ АД, инвестиционният посредник предлага собствена безплатна платформа на „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД.


Изтегли ZF Trader

ДЕЙНОСТ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

  • Наследяване на акции, компенсаторни бонове и записи, дялове от договорни фондове и облигации.
  • 
Издаване на дубликат на изгубена или унищожена депозитарна разписка.
  • Издаване на справка за притежаваните от едно лице безналични ценни книжа и др.

ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ
За дружества, които желаят да листнат своите акции на Българска фондова борса или да емитират облигации, както и за общини, които планират емитирането на общински облигации ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД би могла да се превърне в опитния и коректен партньор, необходим за успешното реализиране на това начинание.

ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ
В ПОЕМАНЕТО НА ЕМИСИИ
ОТ ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД СА:

„Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ – Хасково (борсов код FFI)
задължително първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 165 000 броя поименни безналични акции с право на глас. Всички акции от емисията са записани и платени.